Výzva na spoločný odber krvi

Transfúzna stanica v Nových Zámkoch a ZO SČK v Lipovej vyzývajú občanov, aby sa 27.03.2012 zúčastnili spoločného odberu krvi na transfúzno-hematologickej stanici v Nových Zámkoch. Odchod je ráno o 07.30 h autami od Obecného úradu v Lipovej. Výzva bola vyhlásená z dôvodu akútneho nedostatku krvi na transfúznej stanici.

Čítať ďalej: Výzva na spoločný odber krvi

Zber konárov po obci

Taktiež pripomíname občanom, že je možné vynášať burinu a konáre do obecného oploteného areálu za cintorínom v Ondrochove a to každú stredu od 08.00 h do 12.00 h a každú sobotu od 13.00 h do 15.30 h. Zber konárov po obci sa bude konať v stredu 21.03.2012. Konáre je potrebné upraviť do snopkov, aby bola zjednodušená manipulácia s konármi pri ich nakladaní.

Oznam k prieskumu trhu dodávateľov

Oznam pre záujemcov, ktorí na trhu dodávajú tovar, uskutočňujú stavebné práce alebo poskytujú služby!

Obec Lipová, ako verejný obstarávateľ v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov posledne zák. č. 58/2011 Z. z. vykonáva prieskum trhu oslovením potencionálnych dodavateľov pre svoje pripravované obecné akcie, schválené obecným zastupiteľstvom v rozpočte na rok 2012.

Čítať ďalej: Oznam k prieskumu trhu dodávateľov

Zber použitého jedlého oleja

Oznamujeme občanom, že dňa 17.03.2012 (t. j. v sobotu) od 09.00 h do 11.00 h za kultúrnym domom v Mlynskom Seku začíname zbierať použitý jedlý olej, ktorý nám prinesiete v akejkoľvek nádobe a my ho prelejeme do obecnej zbernej nádoby. Zber jedlého oleja sa bude robiť pravidelne každý nepárny týždeň v tomto čase.

Oznámenie o zámere bioplynová stanica

Obec Lipová oznamuje, že Obvodný úrad Životného prostredia Nové Zámky podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaslal Obci Lipová zámer "Bioplynová stanica Lipová 800 kW" navrhovateľa BPS Lipová 1 s.r.o., M. Bercsényiho 316/28, 941 10  Tvrdošovce.

Obec Lipová, ako dotknutá obec, v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z., informuje verejnosť, že zámer "Bioplynová stanica Lipová 800 kW" je k nahliadnutiu v kancelárii Obecného úradu Lipová, každý pracovný deň v čase od 8.00 h do 16.00 h po dobu 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli.

 

Oznam bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 7.3.2012.