Pozvánka na 5. zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce Lipová

Lipová, 02. 09. 2015

Číslo: 79/2/2015- 5

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 10. septembra 2015, t. j. vo štvrtok , o 19.00 h v KD Lipová

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola plnenia uznesení zo 4. zasadnutia OZ Lipová.

3. Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.

4. Plnenie rozpočtu obce Lipová za 1. polrok 2015.

5. Úpravy rozpočtu obce Lipová /havarijný stav kúrenia v MŠ Lipová/

6. Návrh na vyradenie kníh v OK Lipová pobočka Ondrochov.

7. Schválenie Komisie pre verejné obstarávanie.

8. Schválenie podania žiadostí o dotácie z Environmentálneho fondu:

a) na zateplenie obecných budov, spôsob financovania a 5% spolufinancovanie,

b) na projekt v oblasti odpadového hospodárstva, spôsob financovania a 5% spolufinancovanie.

9. Zámer nájmu obecného pozemku v k. ú. Ondrochov, obec Lipová za účelom výstavby nájomných bytov.

10. Určenie počtu nájomných bytov.

11. Rôzne:

a/ Žiadosť firma Net Surany o prenájom podperných stĺpov a nosníkov obecného rozhlasu,

b/ Žiadosť obyvateľov nájomných bytov v časti Mlynský Sek o zabezpečenie ochranného zábradlia na chodníku

a výmena spomaľovačov za betónové ostrovčeky,

12. Diskusia.

13. Návrh na uznesenia a záver.

 

Mgr. Tatiana Ölvecká

starostka obce