Zelená a upravená Lipová projekt

Názov projektu: „Zelená a upravená Lipová“

Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku:

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán pre

Regionálny operačný program:

Tento projekt napĺňa vyhlásenie poskytovateľa príspevku:

„Investícia do Vašej budúcnosti“.

Názov  prijímateľa:

Obec Lipová

Sídlo prijímateľa:

Lipová 203

941 02 Lipová

Slovenská republika

Cieľ projektu:

Komplexným riešením prispieť k zvýšeniu estetických, enviromentálnych a funkčno-prevádzkových kvalít uzlových priestorov obce

Śpecifický cieľ projektu 1:

l. „ Zelená a upravená Lipová“ bude synonymom atraktívneho a bezkolízneho prostredia plného zelene pre oddych a spoločenský život obyvateľov, hrdých na svoju obec.

Špecifický cieľ projektu 2:

2. „Zelená a upravená Lipová“ bude vzorovým projektom úspešnej regenerácie sídla vychádzajúcej z princípov udržateľného rozvoja.

Stručný opis projektu:

Projekt rieši revitalizáciu zelene, verejných priestranstiev v centrách miestnych častí Ondrochov a Mlynský Sek a ich prepojenie chodníkmi. Ide o komplexné riešenie verejných priestranstiev, zahŕňajúce prvky dôležité z hľadiska budovania identity obce a estetického pôsobenia – zeleň, pešie priestranstvá, dotvorené drobnou architektúrou /lavičky, smetné koše  altánky, informačné systémy/, ako aj z hľadiska funkčno-prevádzkového – chodníky,  miestnu komunikáciu a dve autobusové zastávky.

Prínosy projektu:

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo zvýšenie estetických hodnôt prostredia a celkové zvýšenie kvality života v obci, vytvorili sa nové miesta pre oddych a spoločné stretávanie sa obyvateľov, zvýšila sa estetická kvalita urbanistického priestoru osadením prvkov drobnej architektúry . Kultiváciou a výsadbou nízkej a vysokej zelene sa zvýšila jej krajinoekologická hodnota.

Miesto realizácie projektu:

NUTS II    SK02    Západné Slovensko

NUTS III   SK023  Nitriansky kraj

Okres                     Nové Zámky

Obec                      Lipová

Zahájenie realizácie : 06/2010

Ukončenie realizácie: 06/2011

Celkové náklady na projekt: ...........528 889,48 EUR

z toho:

oprávnené náklady: ..........................508 860,91 EUR,

z nich

výška poskytnutého príspevku: ... 483 417,86 EUR

/ 85% Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR / zvyšok je financovaný z rozpočtu Obce Lipová /5 %/ , taktiež neoprávnené náklady vo výške 20 028,57 EUR. /

Fotodokumentácia:

- pôvodný stav

- súčasný stav a slávnostné odovzdávanie