Pozvánka na 6. zasadnutie OZ v Lipovej

Starostka obce Lipová

Číslo: 79/2/2011- 6

Lipová, 05. 09. 2011

 

Pozvánka

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

ktoré sa uskutoční dňa 5. septembra 2011, t.j. v pondelok, o 18. 00 h v KD Lipová.

 

 

Program:

 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenia programu, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa

a overovateľov zápisnice

 

2/ Kontrola plnenia uznesení z 5. zasadnutia OZ Lipová

 

3/ Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011

 

4/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011

 

5/ Stanovisko OZ k žiadosti Štefánii Jurčagovej, bytom Lipová 257, týkajúcej sa  výstavby

rodinného domu na parcele číslo 2774/133  k. ú. Šurany

 

6/ Prejednanie žiadosti o finančnú výpomoc – Mária Kokošová bytom Lipová 369

 

7/ Prejednanie žiadosti Jána Jenigára bytom Lipová 68,  o prenájom obecného pozemku parcela č. 214

za  účelom chovu včiel

 

8/ Žiadosť o opravu školského betónového múra – Ing. Tomáš Hlinka

 

9/ Žiadosť o predbežný súhlas k odpredaju časti parcely na výstavbu kioskovej transformačnej stanice  pozemku

 

10/ Rôzne

 

A/ Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti MVE Ondrochov

B/ Dopravné značenie v obci – finančné náklady

C/ Oplotenie priestranstva za cintorínom v Ondrochove

D/ Informácia o uskutočnených a pripravovaných  podujatiach

E/ Informácia o riešení havarijných stavov a ostatné opravy obecného majetku

 

11/ Diskusia

12/ Návrh na uznesenie

13/ Záver

 

 

Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce

 

 

 

Za správnosť: Mgr. Hlavatá Jana