Pozvánka na 11. zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce Lipová Lipová, 21. 06. 2016

Číslo: 79/2/2016 - 11

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 28. júna 2016, t. j. v utorok,  o 17.00 h v KD Lipová.

Program:

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Kontrola plnenia uznesení z 10. zasadnutia OZ Lipová

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Lipová za rok 2015

5. Záverečný účet obce Lipová za rok 2015

6. Schválenie návrhu VZN o odpadoch

7. Plnenie rozpočtu obce Lipová za prvý štvrťrok 2016

8. Úpravy rozpočtu obce Lipová

9. Rôzne

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenia a záver

 

Mgr. Tatiana Ölvecká

starostka obce