Pozvánka na 12. zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce Lipová Lipová, 07. 09. 2016

Číslo: 79/2/2016 - 12

Pozvánka

 

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 14. septembra 2016, t. j. v stredu,  o 18.30 h v KD Lipová.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.

2. Kontrola plnenia uznesení z 11. zasadnutia OZ Lipová.

3. Uvoľnenie nájomných bytov v obecnom bytovom dome:

a/ žiadosti o ukončenie nájmu v obecnom bytovom dome č. 442

b/ výber nových nájomcov do nájomných bytov v obecnom bytovom dome č. 442

4. Zámer obce zapojiť sa do vydávania spoločného časopisu združených obcí.

5. Plnenie rozpočtu obce Lipová za druhý štvrťrok 2016.

6. Úpravy rozpočtu obce Lipová.

7. Rôzne.

8. Diskusia.

9. Návrh na uznesenia a záver.

 

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce