Pozvánka na 13. zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce  Lipová Lipová, 02.12.2016

Číslo : 79/2/2016 – 13

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 09. decembra 2016, t. j. v piatok, o 17.00 h v KD Lipová

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 2. Kontrola plnenia uznesení z 12. zasadnutia OZ Lipová.
 3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lipová na I. polrok 2017
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Lipová na rok 2017
 5. Schválenie rozpočtu obce Lipová na rok 2017 a na roky 2018 – 2019
 6. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová k individuálnej účtovnej závierke k 31.12. 2015
 7. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Lipová ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12. 2015
 8. Dodatok k VZN obce Lipová č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 9. VZN obce Lipová č. 2/2016 o financovaní školských zariadení na území obce Lipová
 10. Plnenie rozpočtu obce Lipová za 3. štvrťrok 2016
 11. Zmeny rozpočtu obce Lipová v roku 2016
 12. Stanovenie ceny odpredaja obecného pozemku v užívaní občanov
 13. Schválenie Kúpnej zmluvy k odpredaju pozemku pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.
 14. Schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú distribučnú, a. s.
 15. Schválenie inventarizačnej komisie obce
 16. Návrh zvýšenia príspevku pre novorodencov narodených od roku 2017
 17. Informácie o stave žiadostí na ŠFRB a žiadosti o dotáciu od Ministerstva dopravy
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Návrh na uznesenia a záver

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce

Za správnosť :  Mgr. Ivana Slobodníková