Pozvánka na 14. mimoriadne zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce  Lipová Lipová, 03.02.2017

Číslo : 79/2/2017 – 14

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

14. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 08. februára 2017, t. j. v stredu, o 18.00 h v KD Lipová

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
  2. Kontrola plnenia uznesení z 13. zasadnutia OZ Lipová.
  3. Uvoľnenie nájomného bytu v obecnom bytovom dome:                                                                                                       - výber nového nájomcu do nájomného bytu v obecnom bytovom dome č. 441.
  4. Územný plán obce Lipová :                                                                                                                                                  a/ schválenie zadania UPN obce Lipová                                                                                                                          b/ schválenie dĺžky trvania procesu obstarávania a schvaľovania Územnoplánovacej dokumentácie najviac tri roky          od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
  5. Schválenie  podania žiadosti o dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.
  6. Rôzne.
  7. Diskusia.
  8. Návrh na uznesenia a záver.

 

Mgr. Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce