Pozvánka na 10. zasadnutie OZ v Lipovej

Starostka obce Lipová

Číslo: 79/2-2011/10

Lipová, 07. 12. 2011

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej

ktoré sa uskutoční v štvrtok 8. decembra 2011 o 18. h. v KD Lipová


1/ Otvorenie zasadnutia, schválenia programu, voľba návrhovej komisie, určenie

zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

2/ Kontrola plnenia uznesení z 9. zasadnutia OZ Lipová

 

3/ Plnenie a úprava rozpočtu obce Lipová na rok 2012

 

4/ Rozpočet obce Lipová na rok 2012

 

5/ VZN a odplata za obcou poskytované služby

 

6/ Rôzne

 

A/ Doplnenie uznesenia k záverečnému účtu obce za rok 2010

 

B/ Nájomná zmluva – Slovenská pošta

 

C/ Parlamentné voľby

 

7/ Diskusia

 

8/ Návrh na uznesenia

 

9/ Záver