Pozvánka na 13. zasadnutie OZ v Lipovej

Starostka obce Lipová

Číslo: 79/2-2012/13

Lipová, 20.02.2012

 

Pozvánka

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

ktoré sa uskutoční dňa 28. februára 2012 o 17.00 h v KD Lipová

 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenia programu, voľba návrhovej komisie, určenie  zapisovateľa overovateľov

zápisnice

2/  Kontrola plnenia uznesení z 12. zasadnutia OZ Lipová

3/ Žiadosť o vydanie stanoviska k investičnej činnosti v obci Lipová žiadateľ Anton

Meszáros, s. r. o. BPS Lipová 1 so sídlom Tvrdošovce

4/ SPP Bratislava – zmluva o zriadení vecného bremena na obecné pozemky v rámci stavby

APKO MP v obci Lipová

5/ Zmluva o nájme nebytových priestorov – KOMNET žiadateľ Marek Hatala

6/ Prejednanie žiadosti Ing. Mgr. Juraja Baráta bytom Nitra, o vyjadrenie o územnom využití

pozemku

7/ Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy – žiadateľ Miroslav Jakabovič

8/ Rôzne

A/ Jarné práce v záhradách

B/ Prejednanie faktúry vodárenskej spoločnosti

C/ Informácie o podujatiach

D/ Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011

9/ Diskusia

10/ Návrh na uznesenia

11/ Záver

 

Tatiana Ölvecká - starostka obce