Pozvánka na 15. zasadnutie OZ v Lipovej

Starostka obce Lipová

Číslo: 79/2-2012/15

Lipová, 11. 04. 2012

P o z v á n k a

 

zvolávam

15. zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

ktoré sa uskutoční v stredu 18. apríla 2012 o 17.00 h v KD Lipová

 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa

a overovateľov zápisnice.

2/ Kontrola plnenia uznesení z 14. zasadnutia OZ Lipová.

3/ Audit účtovnej závierky obce Lipová k 31. 12 2010.

4/ Audit konsolidovanej účtovnej závierky obce Lipová k 31. 12. 2009.

5/ Záverečný účet Obce Lipová za rok 2011, vrátane stanoviska hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Lipová za rok 2011.

6/ Plnenie rozpočtu za rok 2011.

7/ Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2012 a informácia o stave bežného účtu Obce Lipová k 15. 04. 2012

8/ Spolufinancovanie projektov obce z VÚC NSK a Ministerstva ŽP SR.

9/ Schválenie VZN obce Lipová  č. 3/2012 – prevádzkový poriadok pohrebísk v Lipovej.

10/ Schválenie záväzného stanoviska podľa § 140 b zákona 50/1976 Zb. „Odvedenie odpadových vôd Lipová a Šurany, m. č. Kostolný Sek“.

11/ Prejednanie žiadosti Materskej školy v Lipovej o príspevok na dopravu na koncoročný výlet do Bojníc.

12/ Prejednanie žiadostí o jednoizbový nájomný byt v obecnom nájomnom dome s. č. 442.

13/ Prejednanie žiadosti Miroslava Jakaboviča  o prenájom poľnohospodárskej pôdy parc. č. 366/20 o výmere 8563 m2 .

14/ Prejednanie žiadosti  Jána Jenigára o prenájom poľnohospodárskej pôdy parc. č. 214/2, o výmere 2059 m 2 vyčlenenej geometrickým plánom na rozdelenie nehnuteľnosti p. č. 214 zo dňa 11. 10. 2011 pod číslom 26/2011.

15/  Vyhodnotenie cenových ponúk pre plánované investičné zámery obce pre rok 2012.

16/ Informácia obecnému zastupiteľstvu o požiadavke nájomníkov v obecných nájomných bytoch o prejednanie zmlúv v nájomných bytoch.

17/ Diskusia

18/ Návrh na uznesenia

19/ Záver

 

Tatiana Ölvecká - starostka obce