Pozvánka na 22. zasadnutie OZ v Lipovej

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo:79/2/2013-22                                                                                                       Lipová, 21. 01. 2013

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 24. 01. 2013, t. j. štvrtok, o 17.00 h v KD Lipová.

 

Program:

 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa

a overovateľov zápisnice

 

2/ Kontrola plnenia uznesení z 21. zasadnutia OZ Lipová

 

3/ Tvorba rozpočtu obce Lipová na rok 2013

 

4/ Rôzne

 

5/ Diskusia

 

6/ Návrh na uznesenia a záver

 

 

 

 

Tatiana Ölvecká

starostka obce