Pozvánka na 23. zasadnutie OZ v Lipovej

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo:79/2/2013-23                                                                     Lipová, 13. 2. 2013

 

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 25. februára 2013, t. j. v pondelok, o 17.00 h v KD Ondrochov

 

Program:

 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2/ Kontrola plnenia uznesení z 22. zasadnutia OZ Lipová.

3/ Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe ich úhrady Obcou Lipová.

4/ Zámena katastrálnych území Mlynský Sek a Šurany – zámer.

5/ Členstvo Obce Lipová v Mikroregióne NITRAVA.

6/ Prenájom priestorov v „Centre Lipová“ na podnikateľskú činnosť.

7/ Nájomná zmluva s firmou TEKRO Nitra, o odpredaj obecnej pôdy  parc. č. 280 a č. 282 o celkovej výmere 6890 m2 .

8/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy na poľnohospodársku pôdu s Františkom Rybárom.

9/ Rôzne.

10/ Diskusia.

11/ Prehľad prijatých uznesení.

12/ Záver.

 

 

Tatiana Ölvecká

starostka obce