Pozvánka na 24. zasadnutie OZ v Lipovej

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo:79/2/2013-24                                                                           Lipová, 10. 04. 2013

 

 

Pozvánka

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 17. apríla 2013, t. j. v stredu, o 17.00 h v KD Lipová

Program

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, voľba mandátovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2/ Kontrola plnenia uznesení z 23. zasadnutia OZ Lipová.

3/ Voľba hlavného kontrolóra Obce Lipová.

4/ Informácia o záveroch vyplývajúcich zo zasadnutia MZ v Šuranoch k zámeru „ Zámena časti katastrálneho územia Mlynský Sek a Šurany a o ďalšom  postupe realizácie tejto zámeny.

5/ Aktuálny stav obecného účtu, informácia o príjmoch a výdavkoch, schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na kúpu nehnuteľného majetku.

6/ Informácia o došlých ponukách na obecné investičné zámery v rámci prieskumu trhu, výber dodávateľov pre podprahové zákazky a schválenie postupu realizácie investičných zámerov obce.

/ spomaľovače, Dom smútku, brána na kompostovisko, výmena okien na KD Lipová, oprava kúrenia v KD Lipová, oprava strechy KD Ondrochov, izolácia strechy KD Lipová, zateplenie budov KD, MŠ, verejné osvetlenie, miestny rozhlas, vybavenie školskej jedálne/.

7/ Aktuálna ponuka predaja budovy a pozemku pred MŠ / znalecký posudok je k nahliadnutiu na obecnom úrade/.

8/ Vyúčtovanie poskytnutého príspevku pre OŠK Lipová, prejednanie žiadosti OŠK o riešenie havarijného stavu prezliekarní na ihrisku.

9 / Rôzne.

-     Informácia a organizačné zabezpečenie pripravovaných podujatí – Stavanie májov Deň matiek

-     Informácia o stravovaní dôchodcov

-     Informácia o uskutočnených zberoch komunálneho i veľkoobjemového odpadu.

10/ Diskusia.

11/ Prehľad prijatých uznesení.

12/ Záver.

 

Tatiana Ölvecká

starostka obce