Pozvánka na 29. zasadnutie OZ Lipová

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo:79/2/2013-29

Lipová, 22. 07. 2013

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 29. júla 2013, t. j. v pondelok, o 18.00 h do KD Lipová.

Program:

 

1/ Otvorenie zasadnutie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, voľba mandátovej

komisie, voľba volebnej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 

2/ Kontrola plnenia uznesení z 28. zasadnutia OZ Lipová.

 

3/ Voľba Hlavného kontrolóra obce Lipová.

 

4/ Rôzne.

 

5/ Diskusia.

 

6/ Prehľad prijatých uznesení.

 

7/ Záver.

 

 

 

 

Tatiana Ölvecká

starostka obce