Pozvánka na 37. zasadnutie OZ Lipová

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo:79/2/2014-37                                                                           Lipová, 17. 01. 2014

 

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

 

37. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 27. januára 2014, t. j. v pondelok, o 18.30 h v KD Lipová

 

 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie

zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 

2/ Kontrola plnenia uznesení z 36. zasadnutia OZ Lipová.

 

3/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lipová na I. polrok 2014

 

4/ Návrh Plánu zasadnutí OZ Lipová na rok 2014

 

5/ Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda  za dofinancovanie bežných výdavkov

v Základnej škole Lipová z rozpočtu obce Lipová

 

6/ Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy v bytovom dome č. 441 – žiadateľka p.  Kollárová

 

7/  Žiadosť o zmenu v nájme -  pridelenie 3 izbového bytu – žiadateľka Bandová

 

8/ Rybárova farma, s. r. o. – žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce ku stavbe

Bioplynová stanica

 

9/ Rybárova AGROFARMA, s. r. o. – žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce ku

stavbe Bioplynová stanica

 

10/ František Rybár – žiadosť o záväzné stanovisko obce ku stavbe výkrmu býkov

 

11/ Rôzne

 

12/ Rozpočet Obce Lipová na rok 2014

 

13/ Diskusia

 

14/ Prehľad prijatých uznesení

 

15/ Záver

Tatiana Ölvecká,v. r.

starostka obce

Za správnosť: Mgr. Jana Hlavatá