Pozvánka na 43. mimoriadne zasadnutie OZ Lipová

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo:79/2/2014- 43                                                                                      Lipová, 16. 7. 2014

Pozvánka

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

 

43. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 28. júla 2014, t. j. v pondelok, o 18.00 h v KD Ondrochov

 

Program:

 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie, voľba mandátovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

2/ Kontrola plnenia uznesení OZ

 

3/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014

 

4/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce – aktualizácia

 

5/ Komunálne voľby v roku 2014

 

6/ Žiadosť o dotáciu z Envirofondu 2014 a spolufinancovanie žiadosti – zateplenie ZŠ Lipová

 

7/ Výber dodávateľa na rekonštrukciu miestneho rozhlasu v časti Mlynský Sek

 

8/ Havarijný stav sály KD Lipová – schválenie dodávateľa a úprava rozpočtu

 

9/ Rozšírenie existujúcich telekomunikačných služieb o optickú sieť

 

10/ Rôzne

 

11/ Diskusia

 

12/ Prehľad prijatých uznesení

 

13/ Záver

 

Tatiana Ölvecká

starostka obce