Pozvánka na 44. zasadnutie OZ Lipová

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo: 79/2/2014-44                                                              Lipová, 23. 09. 2014

Pozvánka

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

44. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 30. septembra 2014, t. j. v utorok, o 18.30 h v KD Lipová

Program:

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie, voľba mandátovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

2/ Kontrola plnenia uznesení z 43. mimoriadneho zasadnutia OZ Lipová

 

3/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipová č. 2/2014 o volebnej kampani pre voľby do orgánov samosprávy obcí,

dňa 15. 11. 2014 v podmienkach obce Lipová

 

4/ Správa o stave zrealizovaných zámeroch, schválených OZ Lipová pre rok 2014

 

5/ Dodatok k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce

 

6/ Plnenie rozpočtu za I. polrok 2014 a úpravy rozpočtu

 

7/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lipová č. 4/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a úhrade za poskytované sociálne služby

 

8/ Predloženie potreby čerpania financií ZŠ Lipová  v zmysle schváleného rozpočtu obce na rok 2014

 

9/ Žiadosti Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, a. s.

a/ Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - žiadateľ Západoslovenská distribučná spoločnosť, a. s.

b/ Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien – žiadateľ Západoslovenská distribučná spoločnosť, a. s.

 

10/ List adresovaný Obecnému zastupiteľstvu v Lipovej

 

11/ Rôzne

12/ Diskusia

13/ Prehľad prijatých uznesení

14/ Záver

 

Mgr. Tatiana Ölvecká

starostka obce