Pozvánka na 3. zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce Lipová                                                                     Lipová, 05. 03. 2015

Číslo: 79/2/2015-3

 

Pozvánka

 

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 12. marca 2015, t. j. vo štvrtok, o 19.00 h v KD Lipová

 

Program:

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola plnenia uznesení OZ z 2. zasadnutia.

3. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej – Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien – predkladá Ing. Ivan Janček.

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obec na I. polrok 2015 – predkladá Ing. Petrušková.

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014 – predkladá Ing. Petrušková.

6. Plnenie rozpočtu obce Lipová za rok 2014.

7. Prerokovanie platu starostu obce v zmysle § 4 ods. 4) zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

8. Žiadosť o ukončenie nájmu v nájomnom bytovom dome č. 441 – p. Kostka.

9. Nájom pôdy – p. Miroslav Jakabovič, p. František Rybár.

10. Informácia o poverení poslanca OZ zastupovaním starostky obce.

11. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Lipová.

12. Záväzné stanovisko obce k stavbe Výkrm býkov – Rybárová Farma.

13. Členstvo obce Lipová v mikroregióne CEDRON.

14. Úprava rozpočtu obce na rok 2015.

15. Rôzne.

16. Diskusia.

17. Návrh na uznesenia a záver.

 

 

 

 

Mgr. Tatiana Ölvecká

starostka obce