Web stránka základnej školy: https://zs-lipova.edupage.org/

Základná škola, Lipová 183  941 02 Lipová

I. Základné údaje:

Vyučovací jazyk: slovenský

Druh školy: štátna, plno organizovaná, právny subjekt

Zriaďovateľ: Obec Lipová

Adresa školy: 941 02 Lipová 183

IČO: 37861018

Štatutárny orgán/Riaditeľ školy: Ing. Tatiana Uhríková

II. Zamestnanci školy:

II. a/ pedagogickí:

Ing. Tatiana Uhríková - Anglický jazyk

PaedDr. Zdenka Depešová – Anglický jazyk – Dejepis

Mgr. Dagmar Juríková – 1. stupeň ZŠ

Mgr. Mária Juríková –Ruský jazyk, geo.

Mgr. Hana Mandáková - Biológia, Slovenský jazyk

Mgr. Jozef Markovič – Náboženská výchova

Mgr. Lucia Pakšiová – ŠKD , Výtvarná výchova

Mgr. Martina Puková - 1. stupeň

Mgr. Diana Viteková - Slovenský jazyk, Občiansky náuka

Mgr. Elena Závodská - Matematika

II. b/ nepedagogickí:

Ján Vulgan - kurič

Judita Kukelová – upratovačka

Marianna Lacková - upratovačka

 

 

 

III. Stručná charakteristika súčasnej školy:

 

ZŠ Lipová je plno organizovaná ZŠ s počtom žiakov 71, ročníkov 9, tried 7, priemerný počet žiakov v triedach je 9 - 10. Škola je umiestnená v tichom, vidieckom prostredí s množstvom zelene. Počet zamestnancov je štrnásť, z toho pedagogických desať, na plný úväzok osem a nepedagogických – štyria, všetci na čiastočný úväzok.

Výchovno-vyučovací proces je realizovaný v jednej budove školy. V staršej budove z roku 1938 sú rozmiestnené kabinety, knižnica, archív, v druhej -  zo šesťdesiatych rokov – sa uskutočňuje výchovno-vyučovací proces i ostatné mimo vyučovacie aktivity žiakov a školský klub detí.

Od 1.1.2002 je škola samostatným právnym subjektom, vlastní certifikát o zaradení školy do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie. V januári 2004 sa škola zapojila do projektu Počítače pre školy, z vlastných zdrojov bola prestavaná a zariadená počítačová učebňa a od 1.3.2004 v rámci projektu Infovek je učebňa postupne dopĺňaná materiálmi a učebnými programami pre jednotlivé predmety.

Z ďalších ušetrených finančných prostriedkov a z príspevkov Združenia rodičov bola prestavaná a zariadená i telocvičná miestnosť, čím sa postupne zlepšili podmienky pre vyučovanie telesnej výchovy v období nepriaznivého počasia. Škola má i kompletne vybavenú jedáleň pre stravovanie žiakov i zamestnancov školy.

Materiálno-technické podmienky školy sa zlepšujú každoročne nielen údržbami a opravami, ale i nákupom nových pomôcok pre vyučovanie jednotlivých predmetov, takže používané pomôcky sú moderné a efektívne. Z vlastných ušetrených rozpočtových prostriedkov bol okrem didaktických pomôcok obstaraný i nový školský nábytok (lavice a stoličky) do 7 klasických tried, čím sa zlepšila estetika i hygiena pracovného prostredia našich žiakov. Najmodernejším nábytkom je teda vybavených už 7 klasických  tried z 9 + 2 počítačové učebne, telocvičná trieda a jedáleň. V triedach sú počítače, interaktívna tabuľa, dataprojektory. Okrem spomínaného bola počas minulých rokov komplexne zrekonštruovaná   i plynová kotolňa a rozvody ústredného kúrenia v novšej budove, vymenené okná a dvere v oboch budovách za plastové, zrekonštruovaná strecha na budove A. Vykonaná je aj celková rekonštrukcia vodovodných rozvodov a sociálnych zariadení v novšej budove.

Výchovno-vyučovací proces je realizovaný podľa učebných plánov č.3, čo znamená, že na prvom stupni sa jedná o jazykový variant, kde sa žiaci učia cudzí jazyk od tretieho ročníka v počte hodín – 2 vyučovacie hodiny týždenne, okrem 1. ročníka. V 1.-3. ročníku  postupujeme podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu ISCED 1, kde s informatickou výchovou začíname už v 1. ročníku.. Na druhom stupni je to základný variant, v rámci ktorého sú posilnené prírodovedné predmety – prírodopis, fyzika, chémia.  V 5.-7. ročníku je výučba realizovaná podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu ISCED 2. Tieto varianty učebných plánov a školské vzdelávacie programy s orientáciou na cudzí jazyk, informatiku, ekológiu a svet práce budú realizované i v budúcnosti, pretože zohľadňujú personálne obsadenie školy, záujmy našich žiakov a tradíciu prezentácie školy smerom navonok, ale i súčasné potreby spoločnosti.

V celej školskej výchovno-vzdelávacej práci,  ale i v mimo vyučovacích aktivitách je kladený dôraz na plnenie projektov a programov súvisiacich s Národným programom boja proti drogám, s výchovou k manželstvu a rodičovstvu i s environmentálnou výchovou. Každoročne realizujeme množstvo programov a projektov zo spomínaných oblastí.

O nadaných a talentovaných žiakov sa učitelia starajú počas celého školského roka. Organizovaná je pravidelná a systematická príprava žiakov na jednotlivé predmetové olympiády a súťaže. Žiaci školy sa každoročne zúčastňujú regionálnych i celoštátnych kôl olympiád a iných súťaží. Jedná sa o Pytagoriádu, matematickú, fyzikálnu, geografickú, biologickú olympiádu, technickú olympiádu anglického jazyka i recitačné súťaže, kde sa umiestňujú na popredných miestach v rámci okresu, kraja i SR.

Okrem toho sa každoročne zameriavame i na všetky tradičné, povinné  súťaže spoločensko-vedného, prírodovedného, jazykového, umeleckého a športového charakteru. V súťažiach „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ a PROJECT COMPETITION i English Drama Festival sa nám darí udržať si popredné umiestnenia v rámci regiónu, ale i kraja a Slovenska.

Žiaci dosahujú pekné umiestnenia i v atletických, streleckých, stolnotenisových  súťažiach, ale i vo vybíjanej a futbale, v súťaži Mladých zdravotníkov aj cyklistov. Výtvarné práce žiakov školy tiež  môžete vidieť na viacerých výstavách medzi najlepšími. Škola zabezpečuje žiakom i bohatú krúžkovú činnosť. Na škole pracujú v desiatke krúžkov všetky deti. Každý, kto mal záujem mohol sa zapísať a začať pracovať v krúžkoch rôzneho charakteru.

Škola má dobrú spoluprácu s Obecným úradom v Lipovej, s Radou školy, s Radou rodičov, s MŠ. Každoročne, už tradične, organizujeme viacero celoobecných podujatí – Úcta k starším, HALLOWEEN, Európsky deň rodičov a škôl, Mikulášske posedenie, Fašiangový karneval, Rodičovský ples, zábavné, jazykové i vzdelávacie popoludnia, Deň matiek, MDD, výstavu Svet očami detí.