Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

( zákon č. 599/2001 Z. z.)

Obec Lipová v rámci prenesených kompetencií vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

Osvedčovanie sa vykonáva v kancelárii obecného úradu v pracovných dňoch. Pri osvedčení podpisu a osvedčení listiny je potrebné predložiť platný preukaz totožnosti, prípadne iný doklad v zmysle vyššie uvedeného zákona. Pri osvedčení listiny je potrebné predložiť originál osvedčovanej listiny.

Obec pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou ( „ďalej len predložená listina“) a že osvedčovanie bolo vykonané ustanoveným týmto zákonom.

Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť uvádzaných skutočností.

 

Obec nevykonáva osvedčenie,

 

a) ak ide o listiny, ktoré sa majú požiť v cudzine

b) odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov, a obdobných preukazov

c) ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru  geodetických  informácií katastra nehnuteľností

d) ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,

e) ak nemožno porovnať  odpis listiny alebo jej kópiou s predloženou listinou,

pretože je na to potrebné odborné posúdenie napríklad ( mapy, geometrické plány),

f) ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

 

Pri osvedčovaní podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom.

 

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť platným občianskym preukazom skôr, ako dôjde k osvedčovaniu podpisu fyzickej osoby, podpíše sa táto do osvedčovacej knihy pred osobou vykonávajúcou osvedčenie.

 

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je poplatok:

 

2,00 EUR za osvedčenie podpisu na listine

2,00 EUR za osvedčenie listiny za každú začatú stranu v slovenskom jazyku.

 

Podrobné informácie o poplatkoch sa nachádzajú v sadzobníku správnych poplatkov. /odkaz na sadzobník/