Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR  v znení neskorších zmien a doplnkov

 

 

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR.

Doklady predkladané k prihláseniu na TP/ PP:

 

 • Občiansky preukaz, príp. potvrdenie o občianskom preukaze, RL dieťaťa do 15 rokov.
 • V prípade, že nevlastní OP, predkladá pas + osvedčenie o štátnom občianstve SR.
 • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve s prihlásením občana na TP/PP s osvedčeným podpisom vlastníka, alebo spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo nájomcu. Osvedčenie podpisu vlastníka budovy sa nevyžaduje, ak osobne podpíše súhlas na prihlasovacom lístku.

 

Trvalý pobyt dieťaťa

 • TP – je miesto trvalého pobytu matky.
 • Ak sa nedá zistiť trvalý pobyt matky – miesto TP je obec kde sa dieťa narodilo – napr. deti odložené v hniezde záchrany.
 • TP začína dňom narodenia dieťaťa.

 

Dieťa narodené mimo územia SLovenskej republiky

 • TP začína dňom prihlásenia dieťaťa v ohlasovni po predložení slovenských dokladov /RL/.

Kto môže hlásiť trvalý pobyt v ohlasovni:

 

 • Jeden z členov rodiny.
 • Zákonný zástupca – rodič.
 • Opatrovník na základe rozhodnutia súdu.
 • Vedúci zariadení na ústavnú alebo ochrannú výchovu ak si túto povinnosť nesplnil zákonný zástupca príp. opatrovník.
 • Splnomocnený zástupca – na základe plnomocenstva.

 

Prihlásenie TP bezdomovci:

 

 • Potvrdenie o OP, príp. pas, osvedčenie o štátnom občianstve, prípadne aj rodný list.
 • Adresou TP – je obec a adresou na doručovanie písomností je adr. sídla obecného úradu.
 • Doručovanie písomností sa vykonáva obvyklým spôsobom.

 

Zrušenie TP:

 

1. na základe žiadosti občana, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia:

 • Priamo v ohlasovni.
 • Cestou zastupiteľského úradu – poštou.
 • Splnomocneným zástupcom.

 

2. Zrušenie TP samotnou ohlasovňou na základe:

 

 • Oznámenia o zmene TP inou ohlasovňou.
 • Ak občanom zomrel, alebo ho vyhlásili za mŕtveho.
 • Na základe ohlásenia pri odchode do zahraničia.
 • Ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatných alebo sfalšovaných dokladov.
 • Na návrh občana, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti.
 • Na návrh občana, ktorý má súdne rozhodnutie o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva.
 • Ak budova zanikla.

 

 

Ukončenie trvalého pobytu:

 

 • Ak občan hlási ukončenie trvalého pobytu z dôvodu, že sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalého žitia v zahraničí vyplní
 • “Odhlasovací lístok z trvalého pobytu“.
 • Deň doručenia takéhoto odhlasovacieho lístka v ohlasovni pobytu je zároveň skončenia trvalého pobytu občana.

 

 

Prechodný pobyt:

 

 • Občan hlási prechodný pobyt na území Slovenskej republiky v ohlasovni pobytu na  prihlasovacom lístku na prechodný pobyt „v mieste kde sa bude dočasne zdržiavať viac ako 90 dní“, pričom môže ísť aj o pobyt prerušovaný ( víkendy, dovolenky a pod).
 • Občan hlási prechodný pobyt v zahraničí v ohlasovni podľa svojho trvalého pobytu na „ prihlasovacom lístku na prechodný pobyt „ ak predpokladá, že v zahraničí sa bude dočasne zdržiavať viac ako 90 dní.
 • Občan trvalo žijúci v zahraničí hlási prechodný pobyt ohlasovni pobytu na „ prihlasovacom lístku na prechodný pobyt“ ak sa bude na území Slovenskej republiky zdržiavať viac ako 90 dní.