Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2020

Vážení občania v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je potrebné podať na tunajší úrad daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,

ak občan zdedil nehnuteľnosť, nadobudol nehnuteľnosť, predal nehnuteľnosť, postavil drobnú stavbu k svojej nehnuteľnosti, zbúral nehnuteľnosť alebo má nejakú inú zmenu v súvislosti s nehnuteľnosťami na území obce Lipová.

Tlačivo „ Daňové priznanie k  dani z nehnuteľností“ si môžu občania vyzdvihnúť v kancelárii obecného úradu, alebo stiahnuť priamo z našej internetovej stránkyNahlasovanie zmien ohľadne dane z nehnuteľností je potrebné uskutočniť do konca januára 2020. Zmeny sa nahlasujú k dátumu 1. 1. 2020. Na zmeny vzniknuté po tomto dátume sa pre rok 2020 neprihliada.

Taktiež je potrebné nahlásiť na Obecný úrad ak občan nadobudol psa, psa už nemá, alebo sa zmenil počet psov v domácnosti.

Ak občan nepodá daňové priznanie do 31.01.2020, obec uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 €, najviac však do 3000 €.

Taktiež ak si občan nesplní oznamovaciu povinnosť podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v z.n.p. k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - obec uloží pokutu najviac do výšky vyrubeného poplatku, nie menej ako 5 €, najviac však do 1500 €.