Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nové Zámky od 2. augusta 2023 od 08:00 hod.

Čítať ďalej: Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zber veľkoobjemového odpadu 05.08.2023

Oznamujeme občanom, že sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu a to v sobotu 05.08.2023 od 07:00 hod do 19:00 hod. Za kultúrnym domom bude otvorená brána, kde môžete nosiť veľkoobjemový odpad. Upozorňujeme občanov, že medzi veľkoobjemový odpad nepatrí drevo a bio odpad. Pri zbere sa riaďte pokynmi pracovníkov obecného úradu, ktorý budú usmerňovať občanov priamo na mieste zberu.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (30.09.2023) nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 16. 8. 2023.

Čítať ďalej: Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu