Aktuálne PHSR na roky 2015-2020 nájdete tu.

 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M

H O S P O D Á R S K E H O   A    S O C I Á L N E H O

R O Z V O J A

O B C E

L  I  P  O V  Á


2 0 0 8   -   2013

OBSAH :

  1. Úvod  .............................................................................................. 3

  1. Sociálne a ekonomické východiská ................................................ 7

2.1.  Z histórie obce ....................................................... ....................... 7

2.2.  Doteraz vykonané opatrenia a aktivity .......................................... 9

2.3.  Sociálno - ekonomická analýza súčasnej situácie obce.................11

2.4.  SWOT analýza obce......................................................................17.

 

  1. Stratégia rozvoja obce ....................................................................19

3.1.Vízia obce pre rok 2013 .................................................................19

3.2. Strategické a špecifické ciele, aktivity...........................................19

 

  1. Finančný plán ................................................................................ 23

 

  1. Záver ..............................................................................................25

 

6.   Použitá literatúra ............................................................................25

6.1. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1977

6.2. Publikácia  LIPOVÁ  1156-2006,  2006

6.3. Lokálna agenda 21 v SR, metodická príručka

6.4. Digitálne samospráva  ZMOS,  2006

6.5. Výsledky pracovnej porady so zástupcami občanov Lipová,  2007

 

7.   Prílohy ...........................................................................................26

7.1.Rozpočet obce Lipová  2007-2009................................................27 .

7.2.Dlhodobý majetok obce Lipová k 31.12.2006.............................  33

7.3.Výsledky sčítania obyvateľov z roku 2001 ...................................34

7.4.Druhy a množstvá odpadov ...........................................................43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ÚVOD

 

 

Veľká časť Slovenských obcí naďalej vymiera. Odhaduje sa, že pokles obyvateľstva zaznamenali  v posledných dvadsiatich rokoch u takmer polovice  slovenských obcí.

Odchod najmä mladých ľudí z dediny má pre obec negatívne dopady. Znižuje sa počet ľudí v produktívnom veku, zvyšujú sa náklady na sociálnu a zdravotnú starostlivosť, brzdí sa celkový rozvoj obce.  Ako predchádzať vyľudňovaniu obcí a izolovanejších vidieckych oblastí? Ako „udržať“ najmä mladého človeka na dedine?

 

Najvýznamnejšími faktormi ovplyvňujúcimi rozhodovanie najmä mladých ľudí o otázke zotrvať či odísť z dediny sú pracovné príležitosti, úroveň poskytovaných služieb, infraštruktúra a v neposlednom rade možnosti využitia voľného času, teda možnosti realizovania sa.

Mladý človek musí vidieť v rozhodnutí ostať na dedine, perspektívu a istotu do budúcnosti a preto by každá obec mala mať svoju  stratégiu rozvoja do budúcnosti. Dobrým nástrojom je  program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, v ktorom by sa obec mala snažiť špecifikovať svoj rozvojový potenciál, možnosti svojej rozvojovej cesty, ktorou tento rozvojový zámer do budúcnosti uskutočniť pri čo najlepšom využití vlastných zdrojovvlastného potenciálu. Jeho cieľom je vytýčiť základne smerovanie obce na najbližších sedem rokov tak, aby bolo zmysluplné a aby zabezpečovalo zlepšenie kvality života občanov, a to jednak v materiálnej rovine( vyšší životný štandard, zlepšená vybavenosť obce, zlepšenie ekonomického prostredia a zamestnanosti) ako aj vo sfére duchovných potrieb a v oblasti životného prostredia

Východiskom pre každú obec by malo byť spoznanie svojho vlastného rozvojového potenciálu. Obec si musí byť vedomá toho čo má, čo môže ponúknuť ľuďom a ako svoj potenciál čo najlepšie využiť v prospech jej rozvoja.

Či už ide o ekonomický, prírodný, ľudský alebo kultúrny potenciál, je potrebné, aby obec mala prehľad o svojich možnostiach rozvoja. Je potrebné aby mala zmapované všetky potenciály a aby ich využila najlepším možným spôsobom v prospech svojho rozvoja.

Len tak si môže zabezpečiť:

 

-ekonomický rozvoj,

-rast počtu pracovných príležitostí,

-rozvoj poskytovaných služieb,

-rozvoj infraštruktúry,

- možnosti využitia voľného času,

najmä pre mladých ľudí. Len zvyšovaním kvality života obyvateľov vo vidieckych oblastiach a zabezpečovaním istôt do budúcnosti sa dá zmierniť súčasný stav vyľudňovania mnohých vidieckych oblastí a vymieranie mnohých  malých a koncových obcí na Slovensku.

 

 

 

 

 

Strategické usmernenia Európskeho spoločenstva pre politiku rozvoja vidieka pre programové obdobie 2007-2013 doporučuje zamerať aktivity na nasledovné dve priority:

1. Zlepšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach a podpora diverzifikácie hospodárstva

 

V záujme  splnenia tejto priority sú členské štáty EÚ nabádané, aby finančnú podporu sústredili na nasledovné kľúčové činnosti:

 

a)  zvyšovanie hospodárskej činnosti a miery zamestnanosti vo vidieckom hospodárstve v širšom zmysle - Diverzifikácia je potrebná pre rast, zamestnanosť a trvalo udržateľný rozvoj  vo vidieckych oblastiach a prispieva k lepšej územnej rovnováhe z hospodárskeho, ako aj sociálneho hľadiska. Cestovný ruch, remeslá a poskytovanie vidieckych rekreačných zariadení sú v mnohých oblastiach rastovými odvetviami a vo vidieckom hospodárstve v širšom zmysle ponúkajú príležitosti pre diverzifikáciu nepoľnohospodárskych činností na farmách a rozvoj vidieckeho priestoru.

 

b) podpora vstupu žien na pracovný trh - V mnohých oblastiach predstavuje osobitnú       prekážku neadekvátna starostlivosť o deti. Prístup na pracovný trh môžu uľahčiť miestne iniciatívy na rozvoj zariadení starostlivosti o deti. Môže ísť o rozvoj infraštruktúry starostlivosti o deti, prípadne v spojení s iniciatívami na podporu zakladania malých podnikov zameraných na vidiecke činnosti a miestne samosprávne služby.

 

c) oživenie dedín - Iniciatívy spájajúce diverzifikáciu, zakladanie podnikov a investície do kultúrneho dedičstva, infraštruktúry pre miestne územno-samosprávne služby a renovácie objektov môžu prispieť k zlepšeniu hospodárskych vyhliadok, ako aj kvality života na dedine.

 

d) rozvoj mikropodnikov a remesiel - Môže vychádzať z tradičných zručností, resp. prinášať nové zručnosti, najmä v spojení s nákupom vybavenia, odbornou prípravou, školením a pomôcť pri podpore podnikania a rozvoji hospodárskej štruktúry.

 

e) školenie mladých ľudí – dopyt po cestovnom ruchu, rekreáciách, službách v oblasti životného prostredia, tradičných vidieckych postupoch a kvalitných produktoch, ktoré ponúka vidiecke územie.

 

f) podpora zavádzania a šírenia informačných a komunikačných technológií - Iniciatívy na miestnej úrovni môžu značne uľahčiť zavádzanie informačných technológií do miestnych samospráv, poľnohospodárskych a vidieckych podnikov, ako aj rozširovanie elektronického podnikania a elektronického obchodu. Ak sa majú prekonať nevýhody vyplývajúce zo zemepisnej polohy, treba plne využiť možnosti, ktoré ponúka internet a širokopásmové komunikácie, podporované regionálnymi programami v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Prostredníctvom iniciatív v oblasti informačných a komunikačných technológií na dedinách poskytujúcich počítačové vybavenie, prepojenie do sietí a školenia v počítačových zručnostiach sa môžu dosiahnuť veľké úspory vo verejnom a súkromnom sektore.

 

g) podpora rozvoja cestovného ruchu - Cestovný ruch je v mnohých vidieckych oblastiach významným rastovým odvetvím a môže stavať na kultúrnom a prírodnom dedičstve. Zvýšené využívanie informačných a komunikačných technológií v cestovnom ruchu pri rezerváciách, propagácií, marketingu, príprave služieb a rekreačných činnostiach prispieva k zvýšeniu počtu návštevníkov a predĺženiu ich pobytu, najmä ak sa vytvoria prepojenia na menšie turistické zariadenia a podporí vidiecka turistika a agroturistika.

 

h) modernizácia miestnej infraštruktúry -. V oblasti rastu a zamestnanosti môže základná miestna infraštruktúra, podporovaná v rámci programov rozvoja vidieka, zohrať významnú úlohu pri spájaní týchto dôležitých investícií s miestnymi stratégiami diverzifikácie a  s rozvojovým potenciálom lesníckeho, poľnohospodárskeho a potravinárskeho odvetvia.

 

2. Budovanie miestnych kapacít pre zamestnanosť a diverzifikáciu

.

S cieľom splniť túto prioritu sú členské štáty EÚ nabádané, aby finančnú podporu

sústredili na nasledovné kľúčové činnosti:

 

a)  budovanie kapacít miestneho partnerstva, oživovanie a propagácia získavania zručností s cieľom napomôcť pri mobilizácií miestneho potenciálu,

 

b)  podpora partnerstva súkromného a verejného sektora, pri uplatňovaní

inovačných  prístupov rozvoja vidieka,

 

c)  podpora spolupráce a inovácií, pri získavaní občanov pre nové myšlienky

a prístupy, inovácií a podnikania, ako aj účasti poskytovania miestnych služieb,

 

d) zlepšenie miestnej správy, pri podpore inovačných prístupov k prepájaniu  poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a miestneho hospodárstva za účelom pomôcť pri diverzifikácií hospodárskej základne a posilňovaní socio-ekonomickej štruktúry vidieckych oblastí.

 

Pre rozvoj vidieka je nevyhnutné v prvom rade udržať vidiecku populáciu, a to za predpokladu zabezpečenia jej plnohodnotnej kvality života. Jedným zo základných predpokladov zlepšenia kvality života je umožniť vidieckemu obyvateľstvu spolurozhodovať o svojej budúcnosti a vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj na vidieku.

Tieto ciele je možné dosiahnuť nasledovne:

 

-          ekonomickú základňu vidieka stavať na rozvoji živnostníctva, malého a stredného podnikania a jeho všestrannej podpore miestnou samosprávou.

 

-          podnikateľské aktivity musia byť v prvom rade založené na využití miestnych zdrojov –   prírodných, ľudských, materiálnych, kultúrnych i historických.

 

-          vidiecky turizmus, rozvoj terciálnej ekonomickej sféry a podpora rozvoja remesiel prispieva k tvorbe pridanej hodnoty, k zvýšeniu zamestnanosti i k rastu príjmov a pomáhajú riešiť súčasné ekonomické problémy vidieka.

 

-          rozvíjať municipálne spoločné podnikanie, vrátane možnosti rozvíjať podnikateľské aktivity v rámci Združení obcí podľa § 20a zákona č. 396/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z. z. o obecnom zriadení, a to najmä v oblasti sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestnej dopravy, oblasti školstva, kultúry a miestneho cestovného ruchu.

 

-          podporovať sebazamestnávanie a podporovať rozvoj tradične znevýhodnených skupín –

mládeže, žien, starších obyvateľov alebo etnických menšín a pripravovať pre ne špeciálne programy rozvoja podnikania.

 

-          venovať pozornosť podnikaniu žien a využívať ich schopnosti pre inovácie a invencie, ako aj schopnosti budovať vzťahy, siete a tak multiplikovať získané skúsenosti a vedomosti, rovnako ako aj ich motiváciu, ktorou sú deti, rodina a vlastná obec. Tým im poskytnúť väčší  priestor zúčastniť sa nielen pri tvorbe spoločných hodnôt ale aj spolurozhodovať o budúcnosti obce.

 

-          podporovať rozvoj inštitúcií, ktoré slúžia rozvoju podnikania a poskytujú poradenstvo,   informácie a vzdelávanie, ako aj finančné zdroje. Tu zvlášť uprednostňovať tie, ktoré   pripravujú produkty vyhovujúce vidieku – ako poradenstvo a vzdelávanie na lokálnej úrovni     priamo na mieste, alebo v prípade finančných inštitúcií – mikropôžičkové alebo malé pôžičkové schémy.

 

-          podporovať zavádzanie miestnych (lokálnych) finančných nástrojov a ich tvorbu tak, aby spĺňali podmienku adresnosti, pružnosti, flexibilnosti, transparentnosti, individuálneho prístupu a akcieschopnosti.

 

-          nástroje na národnej úrovni alebo úrovni Európskej únie vytvárať tak, aby boli administratívne nenáročné a jednoduché, transparentné a ich použitie na vidieku efektívne.

 

-          zavádzať nástroje, ktoré majú pôsobenie dovnútra územia a sú vertikálneho pôvodu a decentralizované.

 

-          podporovať rozvoj občianskych a nepodnikateľských organizácií na vidieku, ktorých úlohy v trvalo udržateľnom sociálno-ekonomickom rozvoji sú nenahraditeľné, a to   v nasledovných oblastiach:

-          mobilizácia a  motivácia ľudí v rozvoji,

-          celkového posilnenia a tvorby sebavedomia, ako aj lokálnej identity vidieckeho obyvateľstva,

-          identifikácie, pomenovania a riešenia problémov vidieckych oblastí,

-          premostenia medzi miestnou samosprávou a občanmi a tým aj podielu na samospráve obcí a mikroregiónov,

-          viacnásobného zhodnocovania aktív vidieka,

-          zdroja informácií, vedomostí a skúseností,

-          podnecovateľa a tvorcu sietí a partnerstiev pre rozvoj vidieka,

-          významného spolutvorcu miestnej demokracie a občianskej spoločnosti.

-    vzhľad obce je jedným z najvýznamnejších faktorov, ktoré ovplyvňujú dojem návštevníka i obyvateľa obce. Mnoho obcí zistilo, že udržiavanie a zlepšovanie vzhľadu obce nielen  uspokojovalo návštevníkov, ale aj posilnilo hrdosť miestnych obyvateľov na svoju obec.  spolupráca na zlepšovaní vzhľadu obce a okolia pozitívne ovplyvnila medziľudské vzťahy    a celkovú kvalitu života v nej. Obce by sa mali snažiť o zachovanie svojho historického,    architektonického i kultúrneho dedičstva, aby uchovali alebo zvýšili svoju hodnotu z pohľadu rozvoja vidieka. Historické pamiatky sú často potenciálne veľmi zaujímavé pre rozvoj cestovného ruchu.

 

 

2. SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ VÝCHODISKA

 

Okrem zohľadnenia strategických usmerňujúcich dokumentov SR a EU vypracovanie rozvojovej stratégie výrazne ovplyvňuje správne vykonané zhodnotenie súčasnej situácie a sociálno-ekonomických východísk obce. Ich dôkladná analýza, ukončená SWOT analýzou poskytuje podklady k stanoveniu vízie a strategických cieľov.

Preto je potrebné dobre poznať minulosť i aktuálne podmienky obce, ale aj výhody a nevýhody doteraz uskutočnených opatrení a aktivít.

 

 

2.1. Z  HISTÓRIE   OBCE

 

Obec vznikla v r.1960, zlúčením Mlynského Seku a  Ondrochova. Nachádza sa v Novozámockom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 

Leží v Podunajskej nížine, na nízkom vale na oboch brehoch Starej Nitry. Stred obce sa nachádza 126metrov nad Stredozemným morom, chotár vo výške 123-130 metrov.

Odlesnený chotár je na nivách a terasách pokrytých sprašou. Má nivné a lužné pôdy.

Z geologického hľadiska chotár medzi Starou a Novou Nitrou tvoria naplaveniny, čoho dôkazom sú piesky a štrkopiesky až do hĺbky 40metrov.

 

Obe pôvodné obce sú mimoriadne bohaté na archeologické náleziská.

Na území Mlynského Seku sa našlo sídlisko maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej a

 

Ondrochove :

 

-osídlenie neolitické

-sídlisko volutovej kultúry,

-eneolit s kanelovanou keramikou,

- hallštadské sídlisko,

-laténska osada a

-birituálne pohrebisko,

-rímsko-barbarská osada,

-pohrebisko z doby sťahovania národov a

-slovanské pohrebisko – až 78 hrobov so zbraňami, s náradím, keramikou a

šperkami

 

 

Mlynský Sek sa spomína v  r.1379. Vznikol  v chotári obce Veľký Sek.

Do 15.storčia patril Szegiovcom a panstvu Šurany, po vymretí rodu kráľovi, ktorý ho daroval Stiborovcom.

 

V 16.storočí boli zemepánmi Ezdeghyovci, v 18.-19. storočí Brunschwickovci, Bošňákovci, Károlyiovci a iní.

 

V 16.-17. storočí obec spustošili Turci. Dosídlili ju v 18.storočí.

 

 

V roku    1715 mala   10 želiarskych domácností,

v roku     1787            45 domov           a     328 obyvateľov

v roku     1828            51 domov           a     372 obyvateľov.

Zaoberali sa poľnohospodárstvom.

 

Za 1.ČSR trpeli veľkou nezamestnanosťou. Väčšinou boli poľnohospodárskymi robotníkmi na veľkostatkoch.

V rokoch 1930-1938 sa mnohí vysťahovali.

V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

 

 

Ondrochov: obec doložená r.1156. V 13.storočí patrila hradu Posádka, v r.1404 Sookyovcom, v r.1562 Ujfalussyovcom, v r.1588 Ocskayovcom, neskôr zemepánom Mlynského Seku.

 

V 16.-17.storočí bola v obci menšia protiturecká pevnosť.

 

V 18.storočí sa tu varilo pivopálila pálenka

 

V roku 1802, za grófa Károlyiho, sa začal stavať mlyn na rieke Nitra.

 

Neskôr sa voda Nitry využila aj na pohon píly, drtiaceho stroja, mlátiaceho stroja, rezačky krmovín a dokonca aj na výrobu elektrickej energie pre mlyn a jeho okolie.

 

Dnes tam pracuje malá vodná elektráreň.

 

V roku 1876 bola cez obec otvorená železničná trať Šurany - Nitra a následne vybudovaná stanica, potom odstavná koľaj na nakladanie vagónov, najmä produkty poľnohospodárskej výroby a drevo na priemyselné spracovanie

.

V roku 1879 na žiadosť ondrochovského správcu majetku prišiel do obce prvý učiteľ,

Ján Beréni zo Šurian, ale prvá škola bola postavená až v roku 1883.

Ján Beréni pôsobil v Ondrochove  ako učiteľ 44 rokov a do penzie odišiel až v roku 1924

 

 

V roku   1715 mala    16 domácností

V roku   1787 mala    20 domov       a 162 obyvateľov

V roku   1828 mala    19 domov       a 135 obyvateľov.

Vývoj po roku 1918 bol obdobný ako v Mlynskom Seku.

 

 

 

2.2.    DOTERAZ  VYKONANÉ  OPATRENIA  A  AKTIVITY

 

Budeme hovoriť o aktivitách, uskutočnených po zmene politického systému v SR hlavne na budovanie a rekonštrukciu infraštruktúry obce.

 

1990-1991     -  zahájenie výstavby vodovoduplynofikácie obce

-  rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu

1992            -  dokončenie vodovodu v časti Mlynský Sek, v celkovej dĺžke 6996 metrov

-  zahájenie výstavby vodovodu v časti Ondrochov

-  pokračovanie plynofikácie, vybudovanie regulačnej stanice a prípojka na

vysokotlaký rozvod plynu

-  presťahovanie poštového úradu do prízemných priestorov kultúrneho domu v časti

Mlynský Sek

-  odpredaj bývalej budovy materskej školy farskému úradu v Šuranoch pre účely

vytvorenia farského úradu v Lipovej

 

1993                    -  pokračovanie plynofikácie obce a ukončenie plynofikácie časti Mlynský Sek,

celková dĺžka 6358 metrov, náklady  5 084 300 SK

-  pokračovanie vodovodu v časti Ondrochov

 

1994          -  ukončenie plynofikácie obce, ukončením časti Ondrochov za celkové náklady

2 118 161 SK

-      pokračovanie vodovodu v časti Ondrochov za celkové náklady  1 649 000 SK ,

vrátane štátnej dotácie vo výške 700 000 Sk

-   nákup výpočtovej techniky a kopírovacieho stroja pre obecný úrad

 

1995         -  ukončenie vodovodu v časti Ondrochov, investovaných  1 648 563 Sk

-  ukončenie plynofikácie kotolne ZŠ v Lipovej, podiel obce 1 648 563 Sk

- inštalácia prvých verejných telefónnych automatov v obci

 

1996         -   úhrada časti nákladov, investovaných do plynofikácie obce Slovenským

plynárenským priemyslom vo výške  1 640 800 Sk

-       poskytnutie finančného príspevku obce vo výške 80 000 Sk na výstavbu farského

úradu

-       pokrytie cesty v dĺžke 1151 metrov asfaltovým kobercom, celkové náklady

1 215 437 Sk

- vypracovanie štúdie na odkanalizovanie obce a na likvidáciu odpadových vôd

-    prístavba k Domu smútku, oprava strechy a fasády

-    doplňujúce práce na vodovode v časti Ondrochov za  261 410 Sk

-   odkúpenie pozemku o výmere 2773 m2 oproti predajne Jednota a vytvorenie

verejného priestranstva

 

1997                   -    príspevok obce na výstavbu farského úradu vo výške 50 000 Sk

-       uzatvorenie dohody s mestom Šurany na dočasnú správu pozemkov

katastrálneho územia Šurian v časti Mlynský Sek

-      plynofikácia MŠ Lipová, školskej bytovky a kultúrneho domu v časti

Ondrochov za finančnej spoluúčasti obce vo výške 154 914 Sk

-     modernizácia Domu smútku v časti Mlynský Sek

-     výmena vchodových dverí na kostole v časti Ondrochov

-    modernizácia Domu smútku v časti Ondrochov

-    zahájenie najväčšej investičnej akcie obce, vybudovania kanalizácie, investovaním sumy 2 043 670 Sk, vrátane štátnej dotácie vo výške 900 000 Sk

 

1998       -  výstavba kanalizácie, kanalizačný zberač, kanalizačné prípojky domové,

a prečerpávacia stanica, celkové investičné prostriedky 4 100 000 Sk, vrátane

štátnej dotácie vo výške 2 000 000 Sk

-          zmena projektu kanalizácie, jej napojením na čističku ČOV Šurany

a vynechaním budovania vlastnej čističky, úspora investičných prostriedkov

3,5 mil. Sk

- vypracovanie projektovej dokumentácie k prístavbe telocvične

- vydláždenie verejného priestranstva pred obecným úradom a čiastočne aj pred

kostolom

-          poskytnutie príspevku na výstavbu farského úradu vo výške 68 000 Sk

-          využitie ponuky Úradu práce na vykonávanie drobných stavebných prác, na zveľaďovanie obce a na údržbu obecných budov a zariadení v rámci verejno-prospešných prác

 

1999        -   pokračovanie kanalizácie, investovaním 2 542 000 Sk, vrátane štátnej dotácie vo

výške 900 000 Sk

-    rekonštrukcia obecného rozhlasu, opäť aj s využitím verejno-prospešných prác

-   rekonštrukcia kultúrneho domu v časti Ondrochov, vybudovanie vodovodnej

prípojky, kuchyne a sociálneho zariadenia a vyčlenenie nových priestorov pre

činnosť knižnice

-        finančný príspevok na výstavbu farského úradu

 

2000        -    výstavba novej tribúny na futbalovom ihrisku, celkovo  za 1 600 000 Sk, v danom

roku sa preinvestovalo  531 271 Sk

-    pokračovanie budovania kanalizácie, investície vo výške 436 000 Sk

-    oprava miestnej komunikácie od ihriska k Ondrochovskej ceste, investícia

108 150 Sk

-          inštalácia cestných zrkadiel pri miestnej komunikácii v časti Mlynský Sek aj

Ondrochov

-          nákup zariadenia novej kuchyne v kultúrnom dome v časti Ondrochov vo výške 59 933 Sk

 

2001              -    pokračovanie výstavby tribúny na futbalovom ihrisku a preinvestovanie ďalších

468 510 Sk, spolu 827 294 Sk za celú výstavbu

-          oprava strechy kultúrneho domu v časti Ondrochov, izolácia podlahy, úprava

javiska a vymaľovanie celého kultúrneho zariadenia

-          rekonštrukčné práce a renovácia miestnosti v starej škole v časti Ondrochov

a zriadenie pamätnej miestnosti v nej

-          rekonštrukcia predajne Jednota

-          pokračovanie vo výstavbe kanalizácie, využitím prostriedkov, ktoré zaplatil Slovenský plynárenský priemysel za plynárenské zariadenia vo výške 3 380 918 Sk

2002              -     modernizácia oboch cintorínov, osadenie centrálnych krížov, vydláždenie plochy

pri dome smútku, osadenie lavičiek, vysadenie zelene

-          oprava miestnej komunikácie od základnej školy po točňu autobusov za 507 650 Sk

-          oprava čakární na autobusových zastávkach

-          namaľovanie okien základnej školy za 64 268 Sk

 

2003              -    vybudovanie kanalizačnej prípojky v základnej škole a v materskej škole za

927 360 Sk, využitím sumy 749 170 Sk, obdržaných od Slovenského plynárenského

Priemyslu

-          výstavba altánku v areáli obecného športového klubu, vybetónovanie

nespevnených plôch a chodníka od vstupného objektu po tribúnu

-          odsúhlasenie dotácie na autobusovú dopravu vo výške 66 600 Sk ročne

-          zahájenie aktivít na vydávanie stavebných povolení

-          odkúpenie pozemku o výmere 252 m2 na vytvorenie prechodu ku škôlke

-          likvidácia divokej skládky „Hliník“

 

2004        -    výmena 130 kusov svietidiel verejného osvetlenia v oboch častiach obce

-    vybudovanie parkovísk a chodníkov pri cintorínoch

-    vstup do mikroregiónu Šurany – Bánov - Lipová a zahájenie separovania

odpadu pomocou nezamestnaných

-          vybudovanie novej telefónnej ústredne v obci spoločnosťou Slovak Telekom

-          vypracovanie žiadosti o nenávratne finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EU na rekonštrukciu a modernizáciu Základnej školy v objeme 30 mil. Sk

 

2005      -    vybudovanie chodníkov zo zámkovej dlažby, v časti Mlynský Sek od predajne

Jednota po hostinec v dĺžke 69 metrov a v časti Ondrochov od mlyna po kultúrny

dom v dĺžke 328 metrov

-          výmena vchodových dverí na kultúrnom dome v časti Mlynský Sek za 149 961 Sk

-          oprava omietky a farebná stierka na budove základnej školy za 238 079 Sk

-          rekultivácia divokej skládky, využitím prostriedkov z Európskych fondov vo výške 8 929 500 Sk a zo štátneho fondu vo výške 2 381 200 Sk, vlastný podiel 595 300 Sk na vypracovanie projektu

-          slávnostné uzatvorenie skládky 9.novembra  za účasti ministra životného prostredia

 

 

 

2.3.    SOCIÁLNO – EKONOMICKÁ  ANALÝZA  SÚČASNEJ  SITUÁCIE  OBCE

 

Aby obec dokázala zabezpečiť optimálnu úroveň kvality života všetkých svojich obyvateľov a aby dokázala napĺňať všetky faktory ovplyvňujúce rozhodovanie obyvateľov o zotrvaní na dedine musí sa snažiť čo najlepšie poznať   a využiť svoj vlastný rozvojový potenciál .

K tomu slúži ich dôkladná analýza. Budeme sa venovať zhodnoteniu štyroch najdôležitejších.

1.  Prírodne zdroje, prírodný  potenciál

 

Prírodný potenciál je súhrnom prírodných daností, ktoré určujú spôsob osídlenia, umožňujú realizáciu hospodárskych aktivít na základe využitia prírodných zdrojov a zásob a plnenie funkcie relaxu a oddychu obyvateľstva. Využitie jednotlivých zložiek, ako sú surovinové a energetické zdroje, poľnohospodársky a lesný fond sa  stávajú kľúčovými z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja vidieckeho regiónu. Mapujú sa hlavne surovinové zdroje napr. pre stavebnú výrobu, resp. nové netradičné výroby,  možnosti výroby  elektrickej energie prostredníctvom alternatívnych zdrojov, rozsah a štruktúra poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu z pohľadu možnosti hospodárskych aktivít ako sú poľnohospodárstvo a rôzne formy turizmu, potenciál podzemných, termálnych a povrchových vôd využiteľný pre zásobovanie pitnou vodou, veľkosť potenciálu vodnej energie, využitie geotermálnej energie, zastúpenie súčasných i potenciálnych chránených území prírody - zastúpenie ekologicky významných segmentov krajiny (biocentrá lokálneho a nadregionálneho významu), zastúpenie najohrozenejších území.

Prírodný potenciál môže zohrávať významnú úlohu pri rozvoji obce. Núkajú sa mnohé aktivity hlavne v oblasti rozvoja turizmu, oddychu a relaxu pre obyvateľov obce a jej návštevníkov, ktoré je možné zrealizovať bez väčších investícií prípadne aj svojpomocne.

Na tieto aktivity je následne možné nadviazať ďalšie služby, ako sú ubytovacie kapacity, informačné centrá, obchody, reštaurácie, občerstvenia, servis a požičovne športového vybavenia a pod.

 

Kataster obce Lipová má rovinný charakter, mierne sa zvažujúci k ramenu rieky Nitra, ktorá tvorí východnú hranicu stavebného intravilánu.  Celková výmera územia je 1363 hektárov. Poľnohospodárska pôda je 1187 hektárov, pričom orná pôda je 1120 hektárov, vinice nie sú. Z nepoľnohospodárskej pôdy tvoria lesné pozemky 34 hektárov a zastavané plochy a nádvoria 49 hektárov.

 

Pôdny fond je dobrej bonity a dobrých fyzikálnych vlastností. Dobré klimatické podmienky vytvárajú vhodné predpoklady pre poľnohospodársku výrobu, ale aj pre lesy a divú zver.

 

Chráneným územím je chránený park pri Ústave sociálnej starostlivosti pre mládež, v bývalom Elekovom kaštieli.

 

Kvalita vlastných vodných zdrojov a spodných vôd nie je dobrá následkom ich dlhoročného znečisťovania nekontrolovaným používania umelých hnojív a iných chemikálií.

Rieka Nitra, ktorá objíma obe časti obce, pozitívne ovplyvňuje život obce a jej podnebie. Stará Nitra má nezastupiteľnú úlohu v zásobovaní rybníka vodou a umožňuje činnosť malej vodnej elektrárne. Mohla by sa aj lepšie využiť tak na hospodárske a rekreačné aktivity, ako aj pri  rozvoji cestovného ruchu.

 

Výrazne environmentálne a iné ohrozenia nie sú. Rieka Nitra po regulácii neohrozuje. Mochovce sú však dosť blízko. Ešte bližšie je  Nitra a Šaľa. Hlavne Šaľa môže mať vplyv na kvalitu ovzdušia a určite nie pozitívny.

Výrazným ohrozením môžu byť odpady. Zatiaľ ani celoštátne neboli urobené dostatočné opatrenia na výrazne zníženie ich vzniku, ani na ich spoľahlivú separáciu a zužitkovanie. Výraznou hrozbou môžu byť aj biologické odpady.

 

nerastných zdrojov je možné spomenúť iba štrk, ale jej zásoby nie sú príliš veľké, respektíve neboli zistené.

Obec a jej okolie má dobré podmienky na využitie obnoviteľných zdrojov energie, hlavne slnečnej, vodnej ako i využitím biomasy, vrátene spracovania biologických odpadov anaeróbnou fermentáciou.

Napriek tomu, okrem postavenia malej vodnej elektrárne, neboli urobené zatiaľ žiadne opatrenia na ich optimálne využitie.

 

 

2.   Ľudské, spoločenské, kultúrne a historické zdroje

Je veľmi dôležité poznať stav obyvateľstva a jeho demografický vývoj. Mať informácie o migrácii obyvateľstva, o jeho prirodzenom prírastku. Poznať zdravotný stav, chorobnosť a úmrtnosť, počet sociálne odkázaných, ale aj vzdelanosť obyvateľov, ich očakávania a stupeň spokojnosti s obcou, s podmienkami a s kvalitou života, ktorú im obec zabezpečuje. Podrobné údaje Štatistického úradu sú v prílohe.

 

Demografická situácia

Pri poslednom sčítaní ľudí, v roku 2001 bola situácia nasledovná:

 

Mlynský Sek                 Ondrochov            Lipová

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Počet obyvateľov                                    1222                                370                   1592

Ženy                                                          583                                177                     760

Vo veku  0-14 rokov                                 204                                  73                     277

V poproduktívnom veku                           249                                  74                     323

Ekonomicky aktívni                                  562                                184                     746

Odchádzajúci za prácou                            318                                102                     420

Vo verejnom sektore                                 224                                  65                     289

V súkromnom sektore                               308                                102                     410

Trvale obývané domy                               350                                105                     455

Trvale obývané byty v domoch                334                                  89                     423

Trvalo obývané byty v byt.domoch              3                                   3                          6

Podnikatelia bez zamestnancov -ženy                                                                           9

-muži                                                                         19

Podnikatelia so zamestnancami- ženy                                                                           6

- muži                                                                           6

Ekonomicky aktívne                  ženy(%)                                                                     78,7

Muži (%)                                                                   72,2

Podiel robotníkov z ekonomicky aktívnych obyvateľov (%)                                      69,2

 

 

V porovnaní s výsledkami sčítania ľudu v roku 1991 výsledky vykazujú minimálny pokles počtu obyvateľstva ( 1,5%) a nárast podielu žien na celkovom počte obyvateľov

( 1,4%).

O  3% vzrástol počet obývaných domov a počet obyvateľov v produktívnom veku, ale poklesol počet maloletých.

 

Občianske združenia a spolky.

Aktivita obyvateľstva, prejavujúca sa v počte členov rôznych združení a spolkov je dobrá.

Miestna organizácia Červeného kríža 20 členov, čo znamená výrazný pokles v porovnaní s rokom 1994, keď ich bolo 60.

 

Miestna organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 109 členov.

 

V obci pôsobí aj miestna organizácia členov JEDNOTA SD a jej členskú základňu tvorí 206 členov.

 

Poľovnícke združenie pracuje v obci už viac, ako 40 rokov. Prenajíma si pozemky s výmerou 1120 hektárov, vrátane lesnej pôdy. Členská základňa počíta 13 členov.

 

Včelári sú organizovaní v základnej organizácii Slovenského zväzu včelárov v Šuranoch.

 

Ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, podporu športu a zdravia mládeže, uchovanie a interpretáciu ľudových tancov a piesní si vybral za cieľ Folklórny súbor Lipovčan, ktorý vznikol v roku 2004.

 

Obecný športový klub Lipová vyvíja bohaté aktivity. Futbalový oddiel hrá v oblastnej súťaži majstrovstva okresu Nové Zámky v tretej lige.

Obecný hokejový klub FISTS Lipová okrem hry na ľade vyvíja aj spoločenské aktivity, potrebné na získanie financií pre klub.

Stolnotenisový oddiel je účastníkom  majstrovstiev okresu Nové Zámky od roku 2000, ale veľkú pozornosť venuje aj výchove mladých adeptov stolného tenisu. Chlapci zo základnej školy získali aj titul Majstra okresu základných škôl a na majstrovstvách kraja sa umiestnili na 2.mieste. Jeden z nich sa v marci 2006 prebojoval na 1.miesto slovenského rebríčka najmladších žiakov.

 

Vhodným prístupom bude možné využiť aktivitu občanov aj v prospech vecí verejných, na prípravu plánov do budúcnosti, ako i pri spolurozhodovaní v najdôležitejších otázkach obce.

 

Tak, ako to už bolo spomenuté pri histórii obce, Lipová je mimoriadne bohatá na archeologické nálezy z dôb dávnych a veľmi dávnych. Ani si to dostatočne neuvedomuje, akú hodnotu to môže mať pre rozvoj cestovného ruchu a služieb ním spojených. Pri dobrom využití tohto potenciálu je možné vytvoriť nezanedbateľné množstvo nových pracovných miest priamo v obci.

Obec sa nachádza iba 2 km od hlavnej cesty Nitra – Komárno, preto pri dobrej propagácii by bolo možné výrazne zvýšiť jej návštevnosť, keby bolo čo ukázať návštevníkom a boli by pripravené aj služby na slušnej úrovni.

 

Pre ďalší vývoj obce má veľký význam aj členstvo v existujúcich a v budúcnosti vytvorených združeniach obcí a v mikroregiónoch. Je veľa aktivít a oblastí, ktoré nie je možné zabezpečiť osamotene, bez spolupráce so susednými obcami a mestami. Aj práve pripravené štrukturálne fondy  podporujú a finančne motivujú spoluprácu obcí pri rozvoji aktivít spoločného záujmu.

Obec  bola zaradená do skupiny obcí, ktoré boli vybraté za kohézne póly rastu v záujmovom území inovačných pólov rastu, čo umožňuje čerpať Európske prostriedky z Regionálneho operačného programu.. Pre získanie prostriedkov na prístup LEADER je však potrebné sa stať členom aktívneho mikroregiónu a Miestnej akčnej skupiny tohto mikroregiónu.

Je veľmi dôležité sa zapojiť aj do aktivít Miestnej agendy 21 a do stále významnejšieho hnutia za trvalo udržateľný rozvoj, ktorého ušľachtilým cieľom je vlastne zachovanie podmienok na život na našej modrej planéte Zem.

 

3.    Ekonomické zdroje

 

Analýza ekonomických zdrojov pomôže nájsť spôsob, ako využiť a zabezpečiť spolupôsobenie vo vidieckom regióne nachádzajúceho sa kapitálu, ľudských zdrojov, prírodných daností za účelom tvorby produkcie, poskytovania služieb a zvyšovania počtu pracovných príležitostí a tým  aj rastu zamestnanosti.

Z pohľadu zabezpečenia doplnkových príjmov obyvateľstva je zaujímavé podporiť rozvoj tradičných remesiel, ktoré môžu zohrať veľkú úlohu v rámci rozvoja vidieckeho turizmu. Oživenie tradičných remesiel v minulosti charakteristických pre konkrétnu oblasť môže prispieť k zatraktívneniu danej obce a prilákať tak viac návštevníkov a turistov. Dôraz by sa mal klásť na doplnkové aktivity remeselného charakteru, obchod a služby.

 

Hlavným zdrojom príjmov obce sú dane, ktoré sa vyberajú od obyvateľov a podnikateľov, pôsobiacich na území obce. Medzi inými aj preto je v záujme obce, rozvíjať a podporovať podnikateľskú sféru od živnostníkov až po malé a stredné podniky. Vytvárať im také podmienky, ktoré sú výhodnejšie, ako inde, v iných regiónoch a pomôcť aj pri  vytváraní  nových pracovných miest pre obyvateľov obce. Podľa publikovaných údajov z posledného sčítania obyvateľov 56% ľudí odchádza za prácou a iba 5,36% obyvateľov podniká. Ostatný sú zamestnanci.

44% doma zamestnaných je síce celkom dobré percento, ale percento podnikajúcich

( 5,36%) je nedostatočné. Bolo by ich viacej, keby im obec pomohla pri vytvorení podmienok, napríklad v cestovnom ruchu, pri využití obnoviteľných zdrojov energie a v odpadovom hospodárstve.

Je potrebné využiť súčasné tendencie na podporu vytvárania verejno-súkromných partnerstiev aj na území obce a tak získať nenávratne Európske prostriedky na ďalší rozvoj podnikov, podnikania, na rozvoj obce a na sústavne zvyšovanie kvality života jej obyvateľov. Ako perspektívni partneri obce, sú perspektívny všetci, aj samostatne hospodáriaci poľnohospodári, aj tí, čo podnikajú v priemysle.

Je síce pravdou to, že dane sú hlavným príjmom obce, ale obdobie 2007-2013 je takou historicky ojedinelou etapou, aká tu ešte nebola a už ani nebude. Na zníženie zaostávania Slovenskej republiky za ostatnými vyspelejšími členmi EU, v tejto etape dostaneme dotáciu, presahujúci náš ročný rozpočet. Je našou mimoriadne dôležitou úlohou zabezpečiť vyčerpanie tejto dotácie do posledného haliera a použiť ju na riešenie našich najpálčivejších problémov, ale , v neposlednom rade aj na zabezpečenie našej budúcnosti na úrovni štátu, regiónov, ale aj na úrovni lokálnej. To je teraz našou najdôležitejšou úlohou.

Preto je potrebné plánovať v rozpočte obce na nasledujúce tri roky a ďalšie aj s Európskymi i domácimi fondmi, určenými na rozvoj obcí a regiónov a urobiť všetko v záujme ich naplnenia a úspešného a efektívneho využitia. Rozpočet obce Lipová je v prílohe tohto programu.

 

 

4. Materiálne zdroje

K materiálovým  zdrojom obce patrí v prvom rade majetok obce a jej udržiavanie, modernizácia, hospodárne a efektívne využívanie je jednou z dôležitých úloh predstaviteľov obce. Zoznam majetku obce je v prílohe tohto programu.

Pre zabezpečenie dobrých životných podmienok pre obyvateľov a v záujme udržania mladých je nevyhnutné zveľaďovať a rozširovať majetok obce.

Dopravná a technická infraštruktúra musí byť na takej úrovni, ako v mestách a medzi najdôležitejšie materiálne zdroje určite patrí bytový fond.

V obci je síce 455 obývaných domov  a 423 bytov v nich, ale mimo nich , v bytových domoch sú iba tri byty v každej časti obce, spolu  šesť, čo ťažko uspokojí mladých ľudí, ktorí sa chcú osamostatniť. Keď obec chce prilákať aj ďalších, nových, alebo staronových obyvateľov, musí pre nich vytvoriť podmienky na bývanie.

Vodovod je kompletne vybudovaný a zásobuje pitnou vodou celú obec . Na kanalizáciu je však napojená iba malá časť obyvateľov, väčšia časť práce ešte zostáva.

Stav ciest a chodníkov nevyhovuje požiadavkám, bude treba do nich investovať. Podobne je to aj s domom kultúry v oboch častiach obce, s infraštruktúrou športovou, školskouzdravotnou. Práve ukončievané mládežnícke centrum s prístupom na internet síce výrazne zlepší situáciu v oblasti informačných a komunikačných technológií, ale v oblasti informatizácie našej obce je ešte veľa práce. Bude treba využiť možnosti, ktoré nám núkajú štrukturálne fondy aj v tejto oblasti. Možno by sa tu našlo riešenie aj na zlepšenie pravidelnej komunikácie s obyvateľstvom, ktoré dnes podporuje, ale iba jednosmerne, obecný rozhlas.

Pre udržiavanie pravidelných kontaktov s oboma časťami obce a pre organizovanie spoločných akcií by bolo potrebné pokračovať vo vytváraní spoločného centra obce, vrátane parkovej úpravy a verejnej zelene.

V záujme zabezpečenia plánovitého, ale aj udržateľného  rozvoja a výstavby obce, pri zabezpečení potrebnej starostlivosti o životné prostredie bude potrebné sa pripraviť na vypracovanie a prijatie potrebných opatrení a na prípravu takého územného plánu, ktorý takýto rozvoj zabezpečí.

 

 

 

2.4.    SWOT  ANALÝZA  OBCE

 

Cieľom tejto analýzy je vytvoriť stručný a jasný, jednoznačný obraz o obci , definovať jej silné stránkypríležitosti, ktoré jej núka okolie pre ďalší rozvoj.

Úlohou strategickej časti tohto programu bude potom navrhnúť aktivity, pomocou ktorých obec bude môcť rozmnožiť svoje silné stránky plným využitím daných príležitostí a odstrániť čo najviac zo svojich slabých stránok a vyhnúť sa ohrozeniam svojho bližšieho i širšieho okolia.

Silné stránky a príležitosti pomôžu definovať hlavné faktory rozvoja obce, kým slabé stránky a ohrozenia nás upozornia na kľúčové disparity

SILNÉ  STRÁNKY                                                     SLABÉ  STRÁNKY

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prírodne zdroje                                                              Prírodne zdroje

 

- tiché a pokojné životné prostredie                                - znečistené vodné zdroje a spodné vody

- pôdny fond dobrej bonity                                             - znečisťovanie životného prostredia odpadmi

-dobré klimatické podmienky                                        - nevyriešenosť zberu biologického odpadu

- blízkosť rieky Nitra a Starej Nitry

- využiteľnosť Starej Nitry na udržiavanie rybníka

- dobré podmienky pre využitie obnoviteľných

zdrojov energie

- chránený park v obci

- ložiská štrku

 

Ľudské zdroje                                                                  Ľudské zdroje

- na slovenské pomery dosť vyvážená                              - veľká vzdialenosť medzi dvomi časťami

demografická situácia obyvateľstva                                  obce

-obyvateľstvo aktívne v mimopracovných

činnostiach

- dobrá starostlivosť o kultúrne a športové                       - nízky stupeň informatizácie obce

vyžitie mládeže

 

Ekonomické zdroje                                                          Ekonomické zdroje

- slušné a stabilné, dobre obhospodarované

príjmy obce - nízky počet živnostníkov a podnikateľov

- nie príliš početná, ale stabilná podnikateľská                - absencia niektorých služieb

sféra

- vlastná železničná stanica

Materiálne zdroje                                                             Materiálne zdroje

- výhodná geografická poloha, blízko k hlavnej              - nedokončená kanalizácia

ceste, k mestu a predsa pokojné prostredie                    - chýbajúce chodníky

-  lokalita bohatá na cenné historické pamiatky                - nevyhovujúci stav ciest

-  dostatočný počet využiteľných nehnuteľností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI                                                             OHROZENIA

Environmentálne                                                             Miestne

-využitie obnoviteľných zdrojov

energií : slnečné žiarenie                                                - výrazne zvýšenie cien fosílnych palív a

spád vody Starej Nitry pri mlyne                        návrat k lacnejším, ale znečisťujúcim pali-

biomasa a bioplyn z odpadov                             vam, ako uhlie

- odchod ekonomicky aktívnych obyvateľov

pri nezabezpečení dostatočnej úrovne ich

- využitie možnosti na financovanie komplex-                   kvality života v obci

neho vyriešenia zberu, separácie a spracovania

odpadov na vytvorenie nových služieb a pracov-

ných miest pri súčasných efektívnych opatreniach           Všeobecné

na ochranu životného prostredia v obci

- príprava podmienok na kompostovanie biologic-

kého odpadu obce za Európske peniaze

- urýchlenie klimatických zmien

 

Ekonomické

- využitie archeologických pamiatok na rozvoj

cestovného ruchu

- využitie sprístupnených pamiatok a blízkosti

medzinárodnej cesty na vybudovanie

malokapacitných ubytovacích a stravovacích

služieb ako i nové pracovné miesta

- mimoriadne finančné možnosti pre rozvoj obce

využitím Európskych a domácich fondov

-  vstup do existujúceho mikroregiónu, alebo za-

loženie nového na realizáciu opatrení a aktivít,

ktorých realizácia presahuje možnosti a kapacity

obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. STRATÉGIA  ROZVOJA  OBCE

 

Na základe uskutočnenej analýzy vykonaných krokov a opatrení , ako i súčasného stavu obce v jednotlivých oblastiach pristupujeme k navrhnutiu stratégie rozvoja obce. Začíname formuláciou vízie obce, vytvorením jej obrazu v roku 2013, po uskutočnení a realizovaní programu jej rozvoja.

3.1. VÍZIA  OBCE  PRE  ROK  2013.

 

Lipová

-  je obec, zložená z dvoch rovnoprávnych historických častí, z Mlynského Seku a z Ondrochova

- je riadená demokraticky zvolenou samosprávou za aktívnej spoluúčasti svojich občanov na strategických rozhodnutiach

-  zabezpečuje stále vyššiu kvalitu života pre svojich občanov aktívnou ochranou životného prostredia a plným využitím svojho rozvojového  potenciálu v záujme svojich občanov pri plnom rešpektovaní zásady trvalo udržateľného rozvoja

 

 

3.2.    STRATEGICKÉ  A  ŠPECIFICKÉ  CIELE,  AKTIVITY

 

Strategický cieľ :    A.  Integrovaná obnova infraštruktúry obce

 

Špecifické ciele :              A1. Vypracovanie moderného, záujmom občanov aj v budúcnosti

vyhovujúceho a pre všetkých záväzného územného plánu ,

ktorý zohľadňuje platné domáce i Európske predpisy pre

ľudský a trvalo udržateľný rozvoj sídiel.

 

A2. Vytvoriť podmienky na vybudovanie nových verejných

priestranstiev -  námestia, parkov, detských ihrísk a tržníc

kaviarne pre mládež

 

A3. Modernizácia materskej školy

 

Aktivity : - rekonštrukcia strechy

- výmena okien  a dverí

- zateplenie budovy

- energetický audit

 

A4. Modernizácia základnej školy

Aktivity : - rekonštrukcia strechy budovy A

- výmena okien budovy A

- výmena podlahy budovy B

- oprava fasády budovy B

- výstavba telocvične medzi budovou A a B

- energetický audit

 

A5.  Modernizácia športového ihriska

Aktivity :  - rekonštrukcia prezliekární obecného

športového klubu

A6.  Modernizácia cintorína

Aktivity :  - vybudovanie nového prístrešku pri dome

smútku

- oprava cesty vedúcej do cintorína

- vybudovanie chodníkov v cintoríne

 

A7.  Modernizácia kultúrneho domuobecného úradu

Aktivity :  - rekonštrukcia strechy

- zateplenie budovy

- výmena okien

- rekonštrukcia sociálnych zariadení

- rekonštrukcia sály

- energetický audit

 

A8.  Rekonštrukcia ciest a výstavba chodníkov

 

Aktivity : - oprava ciest

- výstavba chodníkov v časti Ondrochov

 

A9.  Výstavba bytových domov

 

Aktivity :  - výstavba bytových domov v časti

Mlynský Sek ( 1.etapa)

-  výstavba v časti Ondrochov(2.etapa)

 

A10.  Rekonštrukcia autobusových zastávok

 

Aktivity : - vybudovanie nových zastávok s

prístreškom ( 6 kusov)

 

A11.  Modernizácia kultúrneho domu v časti Ondrochov

 

Aktivity :  - rekonštrukcia elektrického rozvodu a

osvetlenia

- výmena okien

- vybudovanie vlastivedného múzea

 

A12.  Vybudovanie centra mládeže

Aktivity :  - vybudovanie a zariadenie internetovej

kaviarne

Strategický cieľ :  B. Ochrana životného prostredia.

Špecifické ciele  : B1.    Propagácia a motivácia prevencie znečistenia

- ovzdušia

- vôd

- pôdy a minimalizácie vzniku odpadov

 

B2.    Skvalitnenie separovaného zberu odpadov a oddelenie

určených nebezpečných odpadov a biologického odpadu

 

B3.  Vytvorenie verejno-súkromného partnerstva na vybudovanie

metánovej farmy na spracovanie a energetické využitie

biologického odpadu v obci a jej okolí

 

B4.    Propagácia zvýšenia energetickej efektívnosti používaných

zariadení a využívania obnoviteľných zdrojov energie, hlavne

slnečnej energie, biomasy a bioplynu

 

B5.  Propagácia zalesňovania nepoužívanej pôdy a plánovitá výsadba

stromov v obci v rámci zmierňovania klimatických zmien

 

B6.  Vytvorenie podmienok na kompostovanie biologického

odpadu

 

Strategický cieľ :  C. Vybudovanie služieb na pomoc obyvateľom a podnikateľom

Špecifické ciele  :              C1.  Vybudovanie informačnej a poradenskej služby na obecnom

úrade pre :     - občanov

- začínajúcich podnikateľov

- záujemcov o čerpanie prostriedkov z Európskych

fondov

 

C2.   Zabezpečenie podmienok pre maximálne a cenové prístupné

využitie internetu a jeho prostredníctvom využiteľných služieb

pre obyvateľov

 

C3.   Využitie internetu na neustále zvyšovanie informovanosti

občanov o veciach verejných a na urýchlenie a skvalitnenie

ich účasti na plánovaní a rozhodovaní vo veciach spoločných

 

C4.   V rámci rekonštrukcie oboch kultúrnych domov vytvoriť

priestory aj pre vzdelávanie obyvateľov, podnikateľov a

nezamestnaných

 

C5.  Využitím možnosti Európskych fondov pravidelne organizovať

vzdelávanie občanov

 

C6.   Podnecovanie a motivácia vytvárania služieb, potrebných

pre občanov, vrátane vytvárania nových pracovných miest

v oblasti služieb

 

C7.   Všestranne podporovať začínajúcich podnikateľov

a živnostníkov aj vytváraním a poskytovaním priestorov

a služieb pre nich

 

C8.   Vytvorenie podmienok pre zabezpečenie starostlivosti

o narastajúci počet starých a na pomoc odkázaných občanov

 

Strategický cieľ :  D. Rozvoj cestovného ruchu

Špecifické ciele :            D1.   Vypracovanie koncepcie využitia mimoriadne bohatého

archeologického dedičstva obce na rozvoj cestovného ruchu

 

Aktivity : - zmapovanie vykopávok z jednotlivých historických

období

- rokovanie s vlastníkmi doterajších archeologických

nálezov o možnosti vytvorenia ich kópií

- prešetrenie prístupnosti miest doterajších vykopávok

s cieľom ich aspoň náznakovej rekonštrukcie

- vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti rekonštrukcie

nálezísk vrátane predpokladaného rozpočtu

- v prípade reálnosti rekonštrukcie vypracovať a podať

žiadosť o nenávratné finančné prostriedky a zabezpečiť

ďalších sponzorov projektu

-  zahájiť propagačnú kampaň, vypracovať propagačný

materiál a vzbudiť pozornosť domácej i európskej

verejnosti i cestovných kancelárií o túto neobvyklú

aktivitu

-  vypracovať návrh potrebných doplnkových služieb

cestovného ruchu a zabezpečiť prostriedky na ich

realizáciu

-  zvážiť vytvorenie cyklotrasy v spolupráci inými

obcami, alebo regiónmi

 

D2.   Uskutočnenie nedeštruktívneho archeologického prieskumu

na najpravdepodobnejších, ale ešte neprebádaných miestach

na území obce

 

D3.  Využitie bezprostrednej blízkosti cesty Nitra-Komárno

na vybudovanie malokapacitných ubytovacích a stravovacích

zariadení pre cestovný ruch v obci

 

D4.   Zváženie možnosti rekonštrukcie a následného využitia

pozostatkov kaštieľa z 15.storočia ( tzv.Burdov dom) v rámci

vytvoreného verejno-súkromného partnerstva

 

D5.   Zváženie možností plného využitia možností Starej Nitry,

vrátane jej „ splavnenia“ pre turistické účely, prípadne aj

kombinácie budúcej cyklotrasy s člnkovaním

 

4. FINANČNÝ   PLÁN

 

 

Vzhľadom na stav prípravy  jednotlivých aktivít nie sú ešte k dispozícii presné náklady na ich realizáciu.

V čase predkladania návrhu programu na zasadnutie zastupiteľstva boli k dispozícii iba predpokladané náklady na realizáciu aktivít strategického cieľa :

 

A. INTEGROVANÁ  OBNOVA  INFRAŠTRUKTˇURY  OBCE, presnejšie pre aktivity špecifických cieľov A3 – A12.

Údaje uvedené nižšie boli zatiaľ iba odhadnuté, vrátane zdrojov financovania. Bude to v prvom rade rozpočet obce a získané úvery. Spoluinvestorov budú hľadať medzi     súkromnými podnikateľmi, z ktorých by sa mali stať partneri vo verejno-súkromných     partnerstvách.

Okrem uvedených zdrojov obec urobí všetko potrebné, aby na aktivity, ktoré budú v súlade s prioritami NSRR a s prioritami operačných programov, mohla získať aj nenávratné finančné  prostriedky z domácich i Európskych fondov.

Termíny  predpokladanej realizácie jednotlivých aktivít nebolo možné uviesť, nakoľko     jednoznačne závisia od termínov výziev jednotlivých operačných programov, z ktorých obec plánuje spolufinancovať ich realizáciu.     

 

A3.Modernizácia materskej školy..............................................................     2    mil. Sk

 

Aktivity : - rekonštrukcia strechy........................................................       0,8  mil. Sk

- výmena okien  a dverí.......................................................       0,6  mil. Sk

- zateplenie budovy..............................................................      0,6  mil. Sk

- energetický audit

 

A4. Modernizácia základnej školy ...........................................................    55    mil. Sk

Aktivity :  - rekonštrukcia strechy budovy A ....................................       1,8  mil. Sk

- výmena okien budovy A .............................................. ..       2     mil. Sk

- výmena podlahy budovy B .............................................       1,2  mil. Sk

- oprava fasády budovy B .................................................       2    mil. Sk

- výstavba telocvične medzi budovou A a B ....................       48   mil. Sk

- energetický audit

 

A5. Modernizácia športového ihriska .....................................................        9,5  mil. Sk

Aktivity :    - rekonštrukcia prezliekarní obecného

športového klubu  ..........................................................      1,5 mil. Sk

 

A6. Modernizácia cintorína .......................................................................       3  mil. Sk

Aktivity :   - vybudovanie nového prístrešku pri dome

smútku ..........................................................................       0,6 mil. Sk

- oprava cesty vedúcej do cintorína .................................       1,5 mil. Sk

- vybudovanie chodníkov v cintoríne

 

 

A7.  Modernizácia kultúrneho domuobecného úradu .........................    9,5  mil. Sk

Aktivity :    - rekonštrukcia strechy ....................................................    2,5 mil. Sk

- zateplenie budovy ..........................................................   1,7 mil. Sk

- výmena okien  ................................................... ...........    2,5 mil. Sk

- rekonštrukcia sociálnych zariadení ...............................    0,8 mil. Sk

- rekonštrukcia sály ..........................................................    2   mil. Sk

- energetický audit

 

 

A8.   Rekonštrukcia ciest a výstavba chodníkov .........................................    11   mil. Sk

 

Aktivity :      - oprava ciest .................................................................   10   mil. Sk

- výstavba chodníkov v časti Ondrochov ......................     1   mil. Sk

 

A9.  Výstavba bytových domov ................................................................     47    mil. Sk

 

Aktivity :       - výstavba bytových domov v časti

Mlynský Sek ( 1.etapa) ............................................     22    mil. Sk

-  výstavba v časti Ondrochov(2.etapa) ......................      25   mil. Sk

 

A10.  Rekonštrukcia autobusových zastávok ..............................................       1   mil. Sk

 

Aktivity :        - vybudovanie nových zastávok s

prístreškom ( 6 kusov) ................................................     1   mil. Sk

 

A11.  Modernizácia kultúrneho domu v časti Ondrochov .........................       2,5 mil. Sk

 

Aktivity :         - rekonštrukcia elektrického rozvodu a

osvetlenia ................................................................       1,1 mil. Sk

- výmena okien ..........................................................        0,9 mil. Sk

- vybudovanie vlastivedného múzea ..........................       0,5 mil. Sk

 

A12.  Vybudovanie centra mládeže ..........................................................        1   mil. Sk

Aktivity :           - vybudovanie a zariadenie internetovej

kaviarne pre mládež ...................................... ......        1  mil. Sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ZÁVER

 

Program hospodárskeho a sociálneho programu obce bol vypracovaný v úzkej

spolupráci s pánom starostom, Ing. Jozefom Naďom a s obecným úradom, ktorí nám

poskytli potrebné informácie a podklady.

 

Vďaka im za pomoc.

 

Námety na ďalšie smerovanie rozvoja obce do roku 2013 nemohli vzniknúť inač, ako

sumarizovaním názorov, myšlienok a nápadov tých , čo v Lipovej žijú, sú tu doma,

chcú tu zostať, tu sa chcú cítiť dobre a žiť plným životom. Veľmi nám pomohli tí, ktorí

prijali pozvanie pána starostu a strávili s nami niekoľko hodín a povedali svoje názory.

 

Sme im vďační.

 

Nezabudli sme ani na to, čo patrí medzi popredné priority Slovenskej republiky a

Európskej únie. Chcú nám dobre, chcú nás  pozdvihnúť na Európsku úroveň, chcú nám

pomôcť žiť lepšie, plnšie a zdravšie. Prečo by sme ich nepočúvli.

 

Je to program tejto obce. Nie je to dogma, je to živý materiál. Keď zistíme, že tam niečo

chýba, alebo už nie je aktuálne, nikto nám nezabráni v tom, aby sme to zmenili,

doplnili, aktualizovali, zlepšili. Len tak to bude slúžiť obci, len tak to má zmysel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. POUŽITÁ  LITERATÚRA

 

6.1. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1977

 

6.2. Publikácia  LIPOVÁ  1156-2006,  2006

 

6.3. Lokálna agenda 21 v SR, metodická príručka

 

6.4. Digitálne samospráva  ZMOS,  2006

 

6.5. Výsledky pracovnej porady so zástupcami občanov Lipová,  2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PRÍLOHY

 

7.1. Rozpočet obce Lipová  2007 – 2009

 

7.2. Dlhodobý majetok obce Lipová

 

7.3. Výsledky sčítania obyvateľov, domov, bytov v roku 2001

 

7.4.  Ročné množstvá odpadov obce Lipová v roku 2006