Obec v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré sú niekedy charakterizované ako miestne zákony.