Záverečný účet obce Lipová za rok 2023

Záverečný účet obce Lipová za rok 2023 - návrh

Rozpočet obce na rok 2024

Návrh rozpočtu na rok 2024

Záverečný účet obce Lipová za rok 2022 - návrh

Rozpočet obce na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023

Záverečný účet obce Lipová za rok 2021

Záverečný účet obce Lipová za rok 2021 - návrh

Rozpočet obce na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022

Záverečný účet obce Lipová za rok 2020

Záverečného účtu obce Lipová za rok 2020 - návrh

Rozpočet obce na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021

Záverečný účet obce Lipová za rok 2019

Záverečný účet obce Lipová za rok 2019 - návrh

Rozpočet obce na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020

Záverečný účet obce Lipová za rok 2018

Návrh záverečného účtu obce Lipová za rok 2018

Rozpočet obce na rok 2019

Záverečný účet obce Lipová za rok 2017

Návrh záverečného účtu obce Lipová za rok 2017

Rozpočet na rok 2018 si môžete pozrieť tu.

Výročná správa konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 - pozrieť si ju môžete tu.

Záverečný účet obce Lipová za rok 2016 si môžete pozrieť tu.

Rozpočet na rok 2017 si môžete pozrieť tu.

Rozpočet na rok 2016 si môžete pozrieť tu.

Rozpočet na rok 2015 si môžete pozrieť tu.

Rozpočet na rok 2014 si môžete pozrieť tu.

Rozpočet obce Lipová na rok 2013

Názov položky

Rok 2013

v EUR

Rok 2014

v EUR

Rok 2015

v EUR

Bežné príjmy - kód zdroja 41

361 680

362 300

362 440

Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku - spolu

306 360

307 000

307 000

111 003  Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 256 500
121 001  Daň z nehnuteľností - pôda 37 000
121 002  Daň z nehnuteľností - stavba 12 800

121 003  Daň z nehnuteľností - byty

60

 

 

 

 

 

 

Daňové príjmy - dane za špecifické služby - spolu

21 200

21 200

21 200

133 001  Za psa

1 200

 

 

133 013  Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

20 000

 

 

 

 

 

 

Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva

majetku - spolu

27 750

27 700

27 800

212 002  Z prenajatých pozemkov

500

212 003  Z prenajatých budov, priestorov, objektov

1 000

- nájom bytov

23 080

 

 

- nájom pošta

870

 

 

- nájom za KD

900

 

 

212 004  z prenajatých smetných nádob

1 400

 

 

 

 

Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné

poplatky a platby - spolu

6 330

6 360 6 400
221 004  Administratívne poplatky 1 830
223 001  Za dom smútku, cintorné miesto 700
- voda v bytoch, elektrina v spol. priestoroch 1 400
- za rozhlas 800
- za komodity, separovaný zber 500
223 002  Za materské školy - školné 1 100

 

Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek,

návrh. fin. výpomocí, vkladov - spolu

40 40 40
242         Úroky z vkladov 40

 

Kód zdroja 111
Tuzemské bežné granty a transfery - Základná škola
312 001 1  Transfery zo štátneho rozpočtu - školstvo 138 800 138 800 138 800

Rekapitulácia
Bežné príjmy 361 680 362 300 362 440
Bežné príjmy ZŠ 138 800 138 800 138 800
Bežné príjmy spolu 500 480 501 100 501 240

Príjmové finančné operácie 0 0 0
Príjmové finančné operácie spolu 0 0 0

 

REKAPITULÁCIA
Bežné príjmy 500 480 501 100 501 240
Kapitálové príjmy 0 0 0
Príjmové finančné operácie 0 0 0
Rozpočtové príjmy spolu 500 480 501 100 501 240Bežné výdavky
Kód zdroja 41
01.1.1.  Výdavky verejnej správy - spolu, z toho 129 550 121 550 121 650

610  Mzdy, platy, dohody - spolu 64 500 64 500 64 500
611  platy zamestnancov 40 400
611  plat starostky 21 100
614  odmeny zamestnancov OcU 3 000

620  Zdravotné a sociálne poistenie 22 800 22 800 22 800

631 001  Cestovné náhrady tuzemské 200 200 200

632  Energie obecný úrad - spolu 11 700 11 700 11 700
632 001  elektrická energia 1 500
632 001  plyn 8 000
632 002  vodné 200
632 003  poštové služby 500
632 003  telekomunikačné služby 1 260
632 003  poplatok RTVS 240

633  Materiál - spolu 2 300 2 300 2 300
633 006  Všeobecný materiál, papier, tlačivá, kanc. potreby 1 500
633 009  Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky 300
633 016  Reprezentačné 500

634  Dopravné 2 300 2 300 2 400
634 001  PHM služobný automobil, mazivá, oleje, kvapaliny 1 000
634 003  poistenie a daň 600
634 002  servis, údržba, opravy 700
635  Rutinná a štandardná údržba 8 500 500 500
635  Výmena okien MŠ 8 000
635 003  servis a údržba kancelárskej techniky OcÚ 500

637  Služby - spolu 17 250 17 250 17 250
637 001  Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie 300 300

637 004  Všeobecné služby - zväzovanie zbierok, ostatné

poplatky, revízie zariadení, spilovanie stromov a ostatné

1 500
- odchyt zvierat 200
- ostatné služby, vývoz septika 800
637 005  Špeciálne služby - advokátske, právne, audítor 2 000
637 012  Poplatky a odvody bankám 1 100
637 014  Stravovanie 3 000
637 015  Poistné obecných budov 2 000
637 016  Prídel do sociálneho fondu 950
637 026  Odmeny poslancom a odvody 2 700
637 027  dohody o vykonaní práce na opravy, údržbu 2 000
620         sociálne a zdravotné odvody 700

02.2.0  Krízový manažment 6 000 1 000 1 000

03.2.0  Ochrana pred požiarmi - spolu 800 300 800
637 027  Dohoda - požiarny technik 300
637 004  Revízie zariadení 500 500

04.4.3  Výstavba - spolu 1 400 1 400 1 400
637 004  služby stavebného úradu 400

642 002  bežné transfery neziskovým organizáciám /z vlastných

zdrojov - Spoločný stavebný úrad/

1 000

04.5.1  Cestná doprava - spolu 7 200 3 800 3 800
633 006  Všeobecný materiál 500
633 006  Dopravné zrkadlá a spomaľovače 3 000
635 006  Rutinná a štandardná údržba 300
637 004  Čistenie a údržba - zima 500
644 002  Príspevok na autobus 1 500
637  úprava miestnych komunikácií 1 000
637  pasportizácia miestnych komunikácií 400

05.1.0  Nakladanie s odpadmi - spolu 30 140 29 500 29 500
633 006  Všeobecný materiál - smetné nádoby, vrecia na odpad 1 600
637 004  Odvod TKO 14 000
637 004  Skládka TKO - uloženie TKO 12 000
637 004  Separovaný zber 1 000
637  úprava kompostoviska 1 000
637  brána na kompostovisko 540

06.1.0  Rozvoj bývania - bytovky 6 800 10 500 11 200
637 015  Poistné za bytovky 620
651 002  Splácanie úrokov úveru 3 780
632 001  Elektrická energia 500
632 001  Plyn 100
632 001  Voda 1 100
637 011  revízie plynových zariadení 700

06.2.0  Rozvoj obce 9 400 9 400 9 400
633 006  Náhradné diely na kosačky 500
633 015  Palivo do kosačiek 900
610  Pracovníci VPP mzda a odvody 1 500
637 014  Stravovanie VPP 2 600
634 001  PHM traktor, mazivá, oleje, kvapaliny 2 500
634 002  servis, údržba, opravy 1 000
634 003  poistenie traktor a príves 200
637 005  špeciálne služby 200

06.4.0  Verejné osvetlenie - spolu 9 000 9 000 9 000
632 001  Elektrická energia 7 500
635 004  Údržba VO + materiál 1 500

08.1.0  Rekreačné a športové služby - spolu 10 000 11 000 11 000
632 001  energie ihrisko 500
632 001  energie ihrisko 500
632 001  energie ihrisko 500
632 001  energie ihrisko 500
642 001  príspevky na činnosť - OŠK 1 500
- OŠK 1 500
- OŠK 1 500
- OŠK 1 500
- HK Fists 1 000
633 006  vybavenie areálu ZŠ 500
633 006  vybavenie areálu MŠ 500

08.2.0.5  Knižnice - spolu 500 1 000 1 000
633 009  Knihy 500
637 027  Odmena knihovníkom 0

08.2.0.9  Ostatné kultúrne služby vrátane kult. domov - spolu 14 400 6 700 6 800
632 001  elektrická energia KD Ondrochov 600
632 001  plyn KD Ondrochov 1 000
632 001  elektrická energia KD Lipová 1 300
633 006  ZPOZ 300
633 006  ostatný všeobecný materiál na kultúru 300
633 006  výdavky na obecné podujatia 2 700
635 006  bežná údržba budov KD 1 500
635 006  kúrenie KD Lipová 1 700
633 006  strecha KD Ondrochov 5 000

08.3.0  Vysielacie a vydavateľské služby - spolu 500 500 500
635 006  opravy rozhlasu 500

08.4.0  Náboženské a iné spoločenské služby - spolu 9 150 7 500 7 500
633 006  všeobecný materiál 150
632 001  elektrická energia v dome smútku - Mlynský Sek 450
632 001  voda 100
632 001  elektrická energia v dome smútku - Ondrochov 400
632 001  voda 50
633 006  prístrešok DS Ondrochov 3 000
633 006  prístrešok DS Lipová a úprava okolia 5 000

642 001  Príspevok - červený kríž a darcovia krvi 3 200
- spolok červeného kríža 1 500
- zväz zdravotne postihnutých 200
- SZZ 300
- poľovnícke združenie 300
- združenie Lipovian 300
642 006  Členské príspevky RVC, ZMOZ a pod. 600

09.1.1.1  Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - spolu 51 970 51 970 51 970
mzdy a odvody spolu 41 200
610  mzdy 29 000
614  odmeny 2 000
620  zdravotné poistenie a sociálne poistenie spolu 10 200

630  Tovary a služby spolu 10 770 10 770 10 770
632 001  Elektrická energia v MŠ 1 650
632 001  Plyn 5 450
632 001  Voda 1 000
632 003  Poštovné 20
632 003  Telefón 300
633 006  Všeobecný materiál a čistiace prostriedky 300
633 009  Knihy, učebnice, pomôcky 100
637  Všeobecný materiál zo školného 1 200
635 003  servis a údržba kancelárskej techniky 100
637 014  Stravovanie zamestnancov 150
635 006  bežná údržba budov a zariadení 500

09.1.2.1  Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - spolu 146 600 146 600 146 600
- Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 138 800
- Školský klub detí - spolu 7 800


09.6.0.1  Školské stravovanie - spolu 24 350 20 850 20 850
mzdové náklady spolu 16 100 16 100 16 100
610  Mzdy 11 300
614  Odmeny 800
620  Zdravotné a sociálne poistenie spolu 4 000

630  Tovary a služby - spolu 8 250 4 750 4 750
632 001  elektrická energia 800
632 001  plyn 2 500
632 001  voda 300
633 006  Všeobecný materiál 400
633 006  nákup zariadení do ŠJ 3 500
634 002  servis a údržba kanc. techniky, prístrojov a zariadení 100
635 003  Poštovné a telekomunikačné služby 50
637 014  Stravovanie zamestnancov 100
635 006  bežná údržba budov a zariadení 500

10  Sociálne zabezpečenie - spolu 1 600 1 700 1 800
10.1.2.1 642 026  Sociálne dávky občanom 1 000
10.2.0.1 633 016  Posedenie dôchodcov - Mlynský Sek 50
10.2.0.1 633 016  Posedenie dôchodcov - Ondrochov 50
10.4.0.4 642 014  Uvítanie novorodencov - príspevok 500

01.1.1.6  Obec
714 001  nákup nehnuteľnosti 21 350
Kapitálové výdavky spolu: 21 350

 

Výdavkové finančné operácie 16 570 16 570 13 230
06.1.0  Rozvoj bývania - splátky dlhodobého úveru 13 230
01.1.1  úver autokredit 3 340

Výdavky Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
Bežné výdavky spolu 462 560 484 530 488 010
Kapitálové výdavky spolu 21 350
Finančné operácie 16 570 16 570 13 230
Rozpočtové výdavky spolu 500 480 501 100 501 240

 

SUMARIZÁCIA
Bežné príjmy 361 680 362 300 362 440
Bežné príjmy ZŠ 138 800 138 800 138 800
Kapitálové príjmy 0 0 0
Príjmové finančné operácie 0 0 0
Rozpočtové príjmy spolu 500 480 501 100 501 240
Bežné výdavky 315 960 337 930 341 410
Bežné výdavky ZŠ 146 600 146 600 146 600
Kapitálové výdavky 21 350 0 0
Výdavkové finančné operácie 16 570 16 570 13 230
Rozpočtové výdavky spolu 500 480 501 100 501 240
Príjmy - výdavky  /rozdiel/ 0 0 0

 

V Lipovej, dňa 24.01.2013

Tatiana Olvecká, starostka obce

 

 

 

 

 

Rozpočet obce Lipová na rok 2012

Bežné príjmy – kód zdroja 41

Rok                    2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku  - spolu

306360

305560

305560

111 003  Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

256500

 

 

121 001  Daň z nehnuteľnosti – pôda

37000

 

 

121 002  Daň z nehnuteľnosti – stavba

12800

 

 

121 003  Daň z nehnuteľnosti –  byty

60

 

 

Daňové príjmy – dane za špecifické služby - spolu

21200

21200

21200

133 001  Za psa

1200

 

 

133 013  Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

20000

 

 

Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - spolu

26800

26900

27000

2l2 003   z prenajatých budov, priestorov, objektov

2000

 

 

- nájom za KD

900

 

 

- nájomné za byty

22500

 

 

212 004 z prenajatých smetných nádob

1400

 

 

Nedaňové príjmy – administratívne poplatky a iné poplatky

a platby - spolu

5200

5300

5400

221 004  Administratívne poplatky

1100

 

 

223 001  Za dom smútku, cintorné miesto, vodné, rozhlas,

separovaný zber

2900

 

 

223 002  Za materské školy - školné

1200

 

 

 

 

Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrh.

fin. výpomocí, vkladov - spolu

40

40

40

242         Úroky z vkladov

40

 

 

Spolu

359600

359000

359200

Kód zdroja 111

Tuzemské bežné granty a transfery – Základná škola

312 001  1  Transfery zo štátneho rozpočtu - školstvo

135000

136000

137000

Bežné príjmy spolu:

494600

495000

496200

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie spolu

Bežné príjmy

494600

495000

496200

Kapitálové príjmy

Príjmové finančné operácie

Rozpočtové príjmy spolu

494600

495000

496200

Bežné výdavky

Rok                       2012

2013

2014

Kód zdroja – 41

01.1.1 Výdavky verejnej správy – spolu

z toho

130170

128200

133000

610         Mzdy, platy, dohody – spolu

64500

69400

74000

611         tarifný, základný plat

61500

 

 

614         odmeny zamestnancov OcU

3000

 

 

620    Zdravotné a sociálne poistenie

22800

23000

23200

 

 

 

631 001  Cestovné náhrady tuzemské

1000

1000

1000

632                Energie obecný úrad – spolu

11000

12000

12000

632 001  Elektrická energia 1900

632 001  Plyn

7000

632 002  Vodné, stočné

100

632 003  Poštové služby 500

632 003  Telekomunikačné služby

1260

632 003  Poplatok RTVS 240

633                 Materiál – spolu

2750

2800

2800

633 006  Všeobecný materiál, papier, tlačivá, kanc. potreby

1500

633 009  Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky

250

633 016  Reprezentačné

1000

634           PHM služobný automobil 1000
634 001  PHM služobný automobil 1000

635                 Rutinná a štandardná údržba

12000

5000

5000

635          Výmena okien a dverí v MŠ 7000
635          Výmena kotlov MŠ 2000
635          Výmena okien KD Lipová 3000

 

 

 

 

637                 Služby – spolu

15120

15000

15000

637 001  Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie

200

 

637 004  Všeobecné služby - revízie, kontroly, zviazanie zbierok, odchyt

zvierat, úprava ver. priestranstva

1500

637 005  Špeciálne služby advokátske a právne

1520

637 012  Poplatky a odvody bankám, správne poplatky

1000

637 014  Stravovanie

3000

637 015  Poistné obecných budov

1300

637 016  Prídel do sociálneho fondu

900

637 026  Odmeny poslancom

2700

Dohody o vykonaní práce 3000

02.2. 0           Krízový manažment

1000

1000

1000

03.2.0  Ochrana pred požiarmi – spolu

300

400

400

637 027  Odmena požiarnemu technikovi

300

 

 

 

 

 

 

04.4.3   Výstavba – spolu

1400

1400

1400

637 004  Služby stavebného úradu

400

642 002  Bežné transf. nezisk. organizáciám / z vlastných zdrojov – Spoločný stavebný úrad/

1000

 

 

04.5.1.   Cestná doprava – spolu

3800

3000

3500

633 006  Všeobecný materiál

500

635 006  Rutinná a štandardná údržba

300

637 004  Čistenie a údržba – zima

500

644 002  Príspevok na autobus

1500

 

 

637          Stoková úprava miestnej komunikácie 1000

 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi – spolu

34600

31000

31000

633 006  Všeobecný materiál – smetné nádoby

1600

 

637 004  Odvoz TKO

14000

 

637 004  Skládka TKO – uloženie TKO

12000

 

637 004  Separovaný zber

2000

 

637          Príprava kompostoviska 5000

 

 

 

 

06.1.0  Rozvoj bývania

10560

6160

6160

637 015  Poistné za bytovky

620

 

 

651 002  Splácanie úrokov v úveru

4040

632 001  El. energia

400

632 001  Plyn 100
632 001  Voda 1000
637          Opravy bytov 4400

06.2.0  Rozvoj obce

7400

5100

5200

633                Materiál

 

 

 

633 004  Kosačky

1000

 

 

633 006  Náhradné diely - nádrž na krovinorez

500

 

 

633 015  Palivo do kosačiek

800

 

 

610          Úrad práce - zamestnanie

2500

 

 

637 014  Stravovanie VPP 600
634 001  PHM traktor 2000

 

 

 

 

06.4.0     Verejné osvetlenie – spolu

8500

9000

9000

632 001  Elektrická energia

7000

 

 

635 004  Údržba VO+ materiál a dohody

1500

 

 

 

 

 

 

08.1.0    Rekreačné a športové služby – spolu

8500

10100

10100

632 001  Elektrická energia ihrisko

450

 

 

632 001  Plyn ihrisko 500
632 001  Voda ihrisko 50

634 004  Doprava hráčov

1500

 

 

642 001  Príspevky na činnosť – OŠK

3500

 

 

-  HK

1000

 

 

-  Stolný tenis

500

 

 

642 001  Ostatná športová činnosť 1000

08.2.0.5 Knižnice - spolu

1000

1000

1000

633 009 Knihy

500

 

 

637 027 Odmena knihovníkom

500

 

 

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov – spolu

4200

4500

4500

632 001  Elektrická energia KD Ondrochov

1000

632 001  Plyn KD Ondrochov 700
632 001  Elektrická energia KD Lipová 1300

633 006  Všeobecný materiál – ZPOZ, údržba

1200

 

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby – spolu

6000

1000

1000

635 006  Vybudovanie bezdrôtového rozhlasu

6000

 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – spolu

9050

5000

5000

632 001  Elektr. energia v dome smútku Mlynský Sek

400

 

632 001  Voda 50
632 001  Elektr. energia v dome smútku Ondrochov 300
632 001  Voda 50

642 001  Príspevok  - červený kríž a darcovia krvi

300

 

- zväz zdravotne postihnutých

200

 

- SZZ

200

 

- Farský úrad na kúrenie Mlynský Sek

1000

 

- Farský úrad na kúrenie Ondrochov 500
- Poľovnícke združenie 500

642 006  Členské príspevky RVC, ZMOS a pod.

550

 

Katafalk do domu smútku v Mlynskom Seku

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou – spolu

51300

54000

55000

611         Mzdy

29000

 

 

odmeny

2000

 

 

620         Zdravotné poistenie a sociálne poistenie spolu

10200

 

 

630 – Tovary a služby spolu

10100

 

 

632 001  Elektrická energia v MŠ

2500

 

 

632 001  Plyn 4600
632 001  Voda 1000

632 003  Poštovné

20

 

 

632 003  Telefón 230

633 006  Všeobecný materiál a čist. prostriedky

300

 

 

633 009  Knihy, učebnice, pomôcky

100

 

 

637          Všeobecný mater. zo školného

1200

 

 

Stravovanie zamestnancov

150

 

 

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou spolu

142800

143800

144800

Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

135000

 

Školský klub detí - 610  Mzda

5200

 

 

620     Odvody 1830
630     Tovary a služby 770

09.6.0.1 Školské stravovanie – spolu

19650

20600

21600

611         Mzdy

11300

 

614         Odmeny

800

 

 

620         Zdravotné a sociálne poistenie spolu

4000

 

 

630 – Tovary a služby spolu

3550

 

 

632 001  Elektrická energia

900

632 001  Plyn 2000
632 001  Voda 100

633 006  Všeobecný materiál

400

635 003  Poštovné a telekomunikačné služby

50

Stravovanie zamestnancov

100

 

10  Sociálne zabezpečenie – spolu

1900

2000

2000

10.1.2.1  642 026  Sociálne dávky občanom

1000

10.2.0.1. 633 016  Posedenie dôchodcov - Mlynský Sek

50

10.2.0.1. 633 016  Posedenie dôchodcov - Ondrochov 50

10.4.0.4. 642 014  Uvítanie novorodencov – príspevok

800

Bežné výdavky spolu:

442130

427260

435660

Kapitálové výdavky

01.1.1.6. Obec

 

 

 

713          Výpočtová technika - PC, skener a príslušenstvo 1000
714 001  Nákup mechanizmov - traktor, príves, snehový pluh 7000
714 001  Nákup automobilu 3500
717          Betónová plocha ZŠ + obecné športoviská v areáli ZŠ 9000
717          Autobusová čakáreň pri ZŠ 2000
717          KD Ondrochov - elektroinštalácie, okná, dvere 7000
717          Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v KD Lipová 10000

Kapitálové výdavky spolu:

39500

54770

47570

Finančné operácie

12970

12970

12970

06.1.0.    Rozvoj bývania – splátky dlhodobého úveru

12970

12970

12970

Sumarizácia

Rok                    2012

v EUR

2013

2014

Bežné výdavky spolu

442130

427260

435660

Kapitálové výdavky spolu

39500

54770

47570

Finančné operácie

12970

12970

12970

Rozpočtové výdavky spolu

494600

495000

496200

Bežné príjmy

494600

495000

496200

Kapitálové príjmy

 

 

 

Príjmové finančné operácie

 

 

 

Rozpočtové príjmy spolu

494600

495000

496200

Hospodárenie celkom

 

 

Lipová, dňa 12.12. 2011

 

 

 

 

Tatiana Ölvecká

starostka obce Lipová