Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

Obecný úrad v Lipovej oznamuje občanom, že v rámci potravinovej pomoci sa môžu prihlásiť na obecnom úrade

do 31. 08. 2011.

 

( max. pre 1 osobu 20 kg múky a 20 kg bezvaječných cestovín)

Potravinovú pomoc možno poskytnúť týmto občanom :

- poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke

- osobám na hranici životného minima – rodičom podľa počtu detí,  na ktoré sú vyplácané dotácie

- poberateľom dôchodku, ktorého výška po odpočítaní vdovského a kompenzácií nepresahuje 305,- EUR (nepracujúci poberateľ starobného, predčasného a invalidného dôchodku).

 

V rámci spisovania predbežného záujmu žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

- dôchodcovia – rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo o valorizácii od 01. 01. 2011 alebo potvrdenie sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku.

Poberateľ dávky v hmotnej núdzi  a osoby na hranici životného minima predložia potvrdenie vydané Úradom práce Šurany až v čase výdaja potravinovej pomoci.

 

Bližšie informácie Vám poskytne obecný úrad od 08:00 h do 16:00 h v každý pracovný deň.

 

Občania v Ondrochove sa môžu v prípade záujmu nahlasovať u pracovníčky OÚ v kultúrnom dome v Ondrochove

17.08.2011 (t.j. v stredu) od 09:00 h do 11:00 h.