Zadanie územného plánu obce Lipová

Obec Lipová ako obstarávateľ „Územného plánu obce Lipová - zadanie" oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Lipová, v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že prerokovanie Územného plánu obce Lipová – zadanie sa uskutoční v dňoch od 28.12.2016 do 29.01.2017.


Zadanie ÚPN obce Lipová je k nahliadnutiu v určenej lehote v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod. na Obecnom úrade v Lipovej v tlačenej podobe, / a na úradnej tabuli obce/ a na webovej stránke obce : www.lipova.eu
Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podĺa § 20 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko k ÚPN obce Lipová, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie UPN obce končí. Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

 

Zadanie územného plánu obce Lipová