VZN o dani z nehnuteľností a poplatku za odpad na rok 2012

Oznamujeme občanom, že na zasadnutí poslancov OZ dňa 12.12.2011 boli schválené nové VZN o dani z nehnuteľností č. 1/2012 a VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 2/2012 na rok 2012, ktoré nájdete v sekcii Samospráva - VZN.

VZN boli zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 13.12.2011.

 

Pozrieť si ich môžete tu

 

Na tomto zasadnutí bol schválený aj rozpočet obce na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014, ktorý je zverejnený na úradnej tabuli obce.