Harmonogram volieb do NR SR v roku 2012

Harmonogram organizačno – technického zabezpečenia volieb
do Národnej Rady Slovenskej republiky v roku 2012 v obci Lipová

Dátum konania parlamentných volieb – 10.03.2012

V obci Lipová boli vytvorené 2 volebné okrsky:
-    pre časť Ondrochov v kultúrnom dome Ondrochov
-    pre časť Mlynský Sek v budove obecného úradu

Zapisovateľka pre okrsok č. 1 - Eva Bolchová
Zapisovateľka pre okrsok č. 2 – Mgr. Jana Hlavatá

 


Obec Lipová v súlade s uznesením č. 675/2011 zo dňa 19. 08. 2011 spracovala harmonogram organizačno technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012, ktoré sa uskutočnia 10. 03. 2012. Z uvedeného harmonogramu vyplývajú tieto úlohy pre obec:

 

Číslo


Úloha


Termín

1

Určiť zamestnancov zodpovedných za organizačné a technické zabezpečenie volieb

do 9. decembra 2011

2

Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti

 

do 31. decembra 2011
3

Vymenovať zapisovateľov okrskových volebných komisií

do 31. decembra 2011
4 Vymenovať chýbajúcich členov okrskových volebných komisií do 16. januára 2012
5 Viesť evidenciu žiadostí voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadajú o voľbu poštou od doručenia žiadosti do 20. januára 2012
6 Zvolať a uskutočniť prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie a poučiť zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií o ochrane osobných údajov do 30. januára 2012
7 Riešiť podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania do 3 dní od podania námietky
8 Zaslať obálky, hlasovacie lístky a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou do 4. februára 2012
9 Vydávať voličské preukazy a viesť ich evidenciu od 9. februára do 8. marca 2012
10 Zabezpečiť doručenie zoznamu kandidátov voličom do 14. februára 2012
11 Zabezpečiť doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb voličom do 14. februára 2012
12 Vyhradiť miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií do 17. februára 2012
13 Zabezpečiť vybavenie volebných miestností do 9. marca 2012
14 Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii najneskôr do 10. marca 2012
15 Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov v dvoch rovnopisoch 10. marca 2012 najneskôr 2 hodiny pred začatím hlasovania
16 Odovzdať doručené návratné obálky okrskovej volebnej komisii do 10. marca ihneď po začatí hlasovania
17 Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od okrskových volebných komisií bezodkladne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie