Výsledky SODB 2021 v obci Lipová

Sčítanie domov a bytov sa realizovalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované počas sčítania bola polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021. Sčítanie bolo realizované    výlučne    elektronicky, bez    použitia papierových formulárov, prostredníctvom e-formulárov.

 

Časť: obyvatelia

Počet obyvateľov je údaj o počte obyvateľov s trvalým pobytom v danej územnej jednotke SR.

Počet obyvateľov
spolu: 1 524  obyvateľov
muži: 788 (51,71%)
ženy: 736 (48,29%)

Vek vyjadruje dokončený vek obyvateľa. Jednotky veku štruktúrujú obyvateľstvo do jednoročných vekových skupín.

Štruktúra obyvateľstva podľa vekových skupín
spolu: 1524
predproduktívny vek (0-14- rokov): 189 (12,4%)
produktívny vek (15-64 rokov):1051 (68,96%)
poproduktívny vek (65 a viac rokov): 284 (18,64%)

Štátna príslušnosť je právny vzťah medzi obyvateľom a štátom. Pre obyvateľov s viacnásobnou štátnou príslušnosťou je v základných výsledkoch prevzatý údaj o 1. štátnej príslušnosti.

Štruktúra obyvateľstva podľa štátnej príslušnosti
spolu: 1524
obyvatelia so štátnou príslušnosťou SR: 1520 (99,74%)
cudzinci: 4  (0,26%)
nezistené: 0 (0,0 %)

Národnosť vyjadruje príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine bez ohľadu na štátne občianstvo, materinský jazyk či reč, ktorú obyvateľ prevažne používa alebo najlepšie ovláda. Údaj je sebadeklaratórny. Národnosť vyjadruje príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine bez ohľadu na štátne občianstvo, materinský jazyk či reč, ktorú obyvateľ prevažne používa alebo najlepšie ovláda. Údaj je sebadeklaratórny.

Štruktúra obyvateľov podľa národnosti

spolu: 1524

slovenská: 1456 (95,54 %)

maďarská: 4 ( 0,26 %)

ruská: 1 ( 0,07 %)

česká: 8 ( 0,52%)

nezistená : 55 (3,61 %)


Náboženské vyznanie je členstvo alebo vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu alebo účasť na náboženskom živote. Údaj je sebadeklaratórny.

Štruktúra obyvateľov podľa náboženského vyznania
spolu 1524
bez náboženského vyznania: 297 (19,49 %)
Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike (rímskokatolícke): 1123 (73,69 %)
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelické): 18 (1,18 %)
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku (gréckokatolícke): 4  (0,26 %)
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike: 1 (0,07 %)
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republiky: 1 (0,07%)
Kresťanské zbory na Slovensku: 2 (0,13 %)
Židovská obec na Slovensku (židovské): 4 (0,26 %)
Ostatní a nepresne určené kresťanské cirkvi: 3 (0,2%)

ad hoc hnutia: 5(0,33 %)
iné:  9 (0,59%)
nezistené: 57 (3,74 %)

Viac informácií a údajov nájdete na tomto odkaze ( treba manuálne vybrať požadovaný ukazovateľ): https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/OB/SK0234503321/OB

Časť: domy

Počet domov a iných obydlí k 01. 01. 2021 bez ohľadu na ich obývanosť. Iným obydlím sa rozumejú najmä chaty, búdy, zruby, chatrče, karavany, houseboaty, stodoly, mlyny alebo iné prístrešia.

Počet domov: 554

Viac informácií a údajov nájdete na tomto odkaze ( treba manuálne vybrať požadovaný ukazovateľ): https://www.scitanie.sk/domy/zakladne-vysledky/pocet-domov/OB/SK0234503321/OB