Pozvánka na besedu o zavádzaní nového systému zberu a platieb za odvoz komunálneho odpadu

V obci Lipová sa končí „solidárny“ paušálny poplatok za zber komunálneho odpadu. Nahradí ho množstvový zber /platba za smetnú nádobu/ – spravodlivejší k vyprodukovanému množstvu odpadu

Vážení občania,

v súčasnej dobe je v našej obci zavedený paušálny poplatok za zvoz a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu. Znamená to, že celkové náklady na jeho zvoz a likvidáciu sa rozpočítajú na všetkých občanov a podnikateľov, ktorí majú v obci prevádzku alebo výrobu. Tento poplatok je solidárny, ale až tak nemotivuje občanov k triedeniu odpadu, hoci vývoz triedeného odpadu z našej obce je zadarmo, ani nemotivuje občanov nevykladať nadmerné množstvá odpadu. Viac separovaného odpadu znamená menej zmesového komunálneho odpadu.

Za zber a zneškodnenie triedených zložiek komunálnych odpadov platia ich výrobcovia prostredníctvom tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Inak povedané, čím lepšie vytriedime odpad, tým menej bude zmesového odpadu, za ktorého zber a zneškodnenie na skládke platí občan a zvyšok /ešte stále asi jednu tretinu ročne/ dopláca obec. Ak v roku 2022 boli náklady na likvidáciu odpadu vo výške 54594 eur, tento rok sa predpokladajú až vo výške cca 65000  eur. Toto zvýšenie je spôsobené hlavne zavedením pridaného poplatku štátu za to, že občania svoj odpad netriedia,  ale aj neustále sa zvyšujúcim množstvom zmesového komunálneho odpadu. Každoročné zvyšovanie nákladov na zber a likvidáciu komunálneho odpadu nás donútilo hľadať možnosti ako obmedziť narastajúce množstvo odpadu. Uznesením OZ Lipová poslanci rozhodli, že v obci Lipová sa končí „solidárny“ paušálny poplatok za zber    komunálneho odpadu. Nahradí ho množstvový zber /platba za smetnú nádobu/ – spravodlivejší k vyprodukovanému množstvu odpadu.

Zmena bude postupná, aby si obyvatelia mohli na ňu pohodlne a prakticky zvyknúť. Obyvatelia rodinných domov dostanú na nádobu na zmesový odpad čip, ktorý bude jeho unikátnym identifikátorom. Zvozová spoločnosť pri výbere odpadu automaticky zaeviduje pomocou čítačky a čipu vývoz odpadu a priradí ho k majiteľovi nádoby. V prvom štvrťroku 2024 prídu pracovníci spoločnosti Brantner k Vám domov umiestniť elektronický čip na smetnú nádobu. Čip je majetkom obce a počas manipulácie so smetnou nádobou treba byť opatrný, aby sa nepoškodil alebo nezničil. Počet smetných nádob na domácnosť, ktoré budú označené elektronickými čipmi nie je obmedzený. Pokiaľ je v dome viacero poplatníkov (nájomníkov) označte si svojím menom smetnú nádobu, ktorú bude vaša domácnosť používať. Od 01.01.2024 do ukončenia čipovania smetných nádob budú kontrolu zaplatenia za smetné nádoby vykonávať zamestnanci obecného úradu. Vyprázdňované budú len zaplatené smetné nádoby, ktoré budú začiatkom druhého štvrťroka opatrené elektronickým čipom. Cena vývozu jednej 120 l smetnej nádoby bude 4,00 €, za vývoz jednej 240 l nádoby zaplatí občan 8,00 € a cena za vývoz 1100 l kontajnera bude 36,75 Eur.

Upozorňujeme občanov, že čipovať sa budú dať len plastové smetné nádoby. Staré 110 l (plechové) smetné „kuka“ nádoby si musí občan vymeniť za plastové, maximálne do času, keď ohlási obec, že sa idú smetné nádoby čipovať. Máte možnosť si ich kúpiť hocikde, ale môžete aj na obecnom úrade - 120 l smetnú nádobu získate za cenu 27,00 €.  Od 01.01.2024 do 31.01.2024 si musí domácnosť zakúpiť minimálne 10 vývozov na jednu smetnú nádobu patričnej veľkosti smetnej nádoby, pre akú sa rozhodnete. Ak sa rozhodne občan dať si začipovať dve smetné nádoby, je potrebné si zakúpiť vývozy aj pre ďalšiu smetnú nádobu, avšak pre ďalšiu smetnú nádobu sa nevzťahuje minimálny počet zakúpených vývozov. Je to preto, lebo identifikátor v aute pri vyprázdňovaní rozlišuje, za ktorú smetnú nádobu je zaplatené. Uhradiť poplatok za vývoz smetných nádob môžete na obecnom úrade v hotovosti, platobnou kartou, alebo cez účet SK58 0200 0000 0001 7192 9172, variabilný symbol: 202401, s uvedeným do poznámky meno a číslo domu. Minimálna suma k úhrade: 120 l nádoba – 40 €, 240 l nádoba – 80 €, 1100 l kontajner – 367,50 €.

Uvádzame príklad:

Občan má začipované dve smetné nádoby. V mesiaci apríl sa rozhodne, že chce vyložiť obidve nádoby. Ešte predtým si zakúpil 10 vývozov pre prvú nádobu, čo je minimálna povinnosť a ešte si k tomu zakúpil 5 vývozov pre druhú smetnú nádobu. Obidve nádoby mu budú vyprázdnené, lebo má zaplatené za minimálnych 10 vývozov prvej smetnej nádoby a zaplatených 5 vývozov pre druhú smetnú nádobu, kde už minimálne obmedzenie neplatí.

Po zavedení zmien už platiaci obyvatelia nebudú doplácať na neplatičov, systém dokáže neplatiacich občanov identifikovať a zastaviť im vývoz. Je na mieste začať sa týmto systémom zberu odpadu zaoberať a zaradiť sa medzi obce, ktoré ho efektívne využívajú a tým dokážu obyvateľom zabezpečiť väčšiu „spravodlivosť“ v oblasti výdavkov na likvidáciu odpadu z domácností, nehovoriac o tom, že by tento systém mal priniesť aj značný ekonomický efekt pre obec. V dôsledku zavádzania nového systému zberu odpadu v našej obci, pripravujeme v oboch častiach obce besedy o novom systéme zbere odpadu, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Termíny besied o novom systéme zbere odpadu:

 

KD Ondrochov                08.11.2023                17.00 h.

KD Mlynský Sek             08.11.2023                18.00 h.

 

Množstvový zber komunálneho odpadu bude navádzať niektorých občanov k nezákonným praktikám a svoj odpad budú vyvážať hocikde, kde to nie je povolené. Už vopred ich chceme upozorniť, že svojim konaním sa dopustia priestupku podľa § 115 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Obec  bude prísne  a dôkladne takéto počínanie sledovať a odhaľovať, pretože by sa mohlo stať, že budeme mať plné kontajnery na cintorínoch, kopy odpadu v okrajových častiach obce, čo by malo negatívny dopad  na naše životné prostredie, nehovoriac o ekonomickom dopade z dôvodu nákladov na odstraňovanie takýchto skládok. Už túto etapu máme za sebou, na likvidáciu nelegálnych skládok obec už vynaložila nemalé náklady  a neumožnime jednotlivcom vykonávať v akomkoľvek rozsahu takúto protiprávnu činnosť. Pre tých, ktorí doteraz ignorovali triedený zber a chcú sa zapojiť do triedenia, prikladáme podrobný návod na triedenie odpadu, ktorí už občania dostali dávnejšie. Taktiež v mesiaci december dostane každá domácnosť harmonogram zberov. Pre akékoľvek otázky, týkajúce sa likvidácie odpadu v obci zavolajte na obecný úrad 035/650 70 10 kontaktná osoba Bc. Tomáš Ďúran. Vrecia na triedený odpad dostávate pri zbere triedeného odpadu, ak ich z nejakých príčin nemáte, dostanete ich aj na obecnom úrade v pracovné dni.