Oznam o psoch

Vážení občania, Obecný úrad v Lipovej dôrazne upozorňuje občanov, že v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov je každý majiteľ psa povinný zamedziť voľný pohyb psov po ulici a zabezpečiť, aby sa jeho pes zdržiaval vo vlastnom dvore. Zákon zakazuje, aby sa pes pohyboval na verejnom priestranstve bez uviazania, bez dozoru, bez vôdzky a pri nebezpečných psoch aj bez náhubku. Ďalej Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipová č. 3/2003 Z. z. o niektorých podmienkach držania psov upravuje povinnosti majiteľa psa pri znečistení verejného priestranstva psom, a to tak, že majiteľ psa alebo sprievodca psa je povinný odstrániť exkrementy po psovi z verejného priestranstva. Porušenie povinností upravených týmto všeobecne záväzným nariadením je priestupkom podľa zákona o priestupkoch, takže takýto priestupok po písomnom oznámení sťažovateľa bude postúpený na riešenie priestupkovej komisii obvodného úradu a sankcionovaný podľa platných zákonov.

V poslednom období sa množia sťažnosti občanov ohľadom voľného pohybu psov po obci a starostka obce vyzýva občanov k disciplinovanosti, dodržiavaniu všeobecne záväzných nariadení obce Lipová a zároveň vyzýva ku korektným susedským a občianskym vzťahom, aby sa práca obecného úradu nebrzdila riešením takých problémov, ktoré súvisia so slušným správaním a medziľudskými vzťahmi, a ktorých riešenie k ničomu nevedie. Treba si uvedomiť, že dobré medziľudské vzťahy sa nedajú ani nariadiť, ani pokutovať, občania ich môžu dosiahnuť uvážlivým chovaním a tolerovaním jeden druhého.