Likvidácia odpadov

Obecný úrad /obecné zastupiteľstvo/ v Lipovej v rámci zásad udržiavania a zveľaďovania  životného prostredia vyzýva našich občanov, aby sme všetci prispeli k tomu, že v našej obci budeme dýchať čo najčistejší vzduch, dopestujeme si v našich záhradkách zdravú zeleninu a ovocie a vytvoríme si príjemnú atmosféru pri pobyte v našich domovoch.

V zmysle všeobecne platných nariadení, je každý, kto produkuje akýkoľvek odpad, povinný sa postarať o jeho likvidáciu tak, aby pritom neohrozoval ani seba ani ostatných spoluobčanov.

Predovšetkým je treba v maximálnej miere obmedziť spaľovanie biologického materiálu, ako sú odrezky zo stromov, mokrá tráva, zelená burina a ostatné rastliny, ktoré pri spaľovaní nehoria, ale len dymia, čím znepríjemňujú a ohrozujú životné prostredie nás všetkých.

Vyzývame Vás, aby ste takéto materiály nespaľovali, pretože obec začala so zberom konárov a v budúcnosti sa budeme snažiť zabezpečiť ďalšie spracovanie zozbieraných konárov.

Doporučujeme, aby tí občania, ktorí majú možnosť, si v čo najväčšej miere tieto materiály vo vlastnej réžii skompostovali.

Dôrazne upozorňujeme, že je zakázané spaľovanie látok z umelých hmôt, ako sú guma, fólie, fľaše z umelej hmoty – nielen na voľnom priestranstve, ale ani v domácich zariadeniach na kúrenie, pretože dym z týchto látok obsahuje ťažko jedovaté splodiny, ktoré ohrozujú naše zdravie.

Obecný úrad vyvinie maximálne úsilie preto, aby sa tieto zásady mohli plniť zároveň bude vykonávať aj kontrolu ich dodržiavania v prípade porušovania týchto zásad aj vyvodzovať sankčné opatrenia.

Pevne veríme, že sa nám spoločne podarí vytvoriť si nielen peknú zelenú, ale aj zdravú Lipovú.