Pozvánka na 4. zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce Lipová

Lipová, 04. 06. 2015

Číslo: 79/2/2015- 4

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 12. júna 2015, t. j. v piatok, o 18.00 h v KD Ondrochov

 

Program:

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola plnenia uznesení z 3. zasadnutia OZ Lipová.

3. Plnenie rozpočtu obce Lipová za 1. štvrťrok 2015.

4. Úpravy rozpočtu obce Lipová.

5. Prejednanie doručených žiadostí.

6. Správa o zrealizovaných obecných zákazkách.

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Lipová za rok 2014.

8. Záverečný účet obce Lipová za rok 2014.

9. PHSR obce Lipová – predlženie platnosti.

10. Program odpadového hospodárstva obce Lipová.

11. Územný plán obce Lipová – výber spracovateľa územného plánu.

12. Smernica o verejnom obstarávaní.

13. Realizácia ďalších zámerov obce v roku 2015.

14. Zámer „Výstavba nájomných bytov v obci Lipová, časť Ondrochov“.

15. Rôzne.

16. Diskusia.

17. Návrh na uznesenia a záver.

 

Mgr. Tatiana Ölvecká

starostka obce