Pozvánka na 9. zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce Lipová Lipová, 18. 02. 2016

Číslo: 79/2/2016 - 9

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


zvolávam

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 21. februára 2016, t. j. v nedeľu  o 18.00 h v KD Lipová.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola plnenia uznesení z 8. zasadnutia OZ Lipová.

3. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na Bytový dom Ondrochov.

4. Uznesenia OZ k žiadostiam o poskytnutie dotácií na Bytový dom Ondrochov.

5. Diskusia.

6. Návrh na uznesenia a záver.

 

Mgr. Tatiana Ölvecká , v. r.

starostka obce