Pozvánka na 7. zasadnutie OZ v Lipovej

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo: 79/2/2011– 7

 

 

P o z v á n k a

na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej /výjazdové/

konané dňa 20. septembra 2011, t. j. v utorok, o 19.00 h v KD Ondrochov.

 

Program:

 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenia programu, voľba návrhovej komisie, určenie

zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

2/ Kontrola plnenia uznesení zo 6. zasadnutia OZ Lipová

 

3/ Nájomná zmluva s Jánom Jenigárom, bytom Lipová 68 o prenájme obecného pozemku

parcela č. 214 za účelom chovu včiel

 

4/ Rôzne

 

5/ Diskusia

 

6/ Návrh na uznesenia a záver

 

 

 

Tatiana Ölvecká

starostka obce