Pozvánka na 8. zasadnutie OZ v Lipovej

Starostka obce Lipová

Číslo: 79/2-2011/8

Lipová, 14. 11. 2011

 

Pozvánka

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej

ktoré sa uskutoční dňa 18. novembra 2011 o 17. h. v KD Lipová

 

 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenia programu, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa

a overovateľov zápisnice

2/ Kontrola plnenia uznesení zo 7. zasadnutia OZ Lipová

3/ Plnenie rozpočtu obce Lipová  k 15. 11. 2011

4/ Tvorba návrhu rozpočtu obce Lipová na rok 2012

5/ Tvorba návrhu VZN a poplatkov na rok 2012

6/ Inventarizácia majetku obce Lipová k 31. 12. 2011, inventarizačné komisie

7/ Nájomná zmluva – Ján Jenigár

8/ Rôzne

9/ Diskusia

10/ Návrh na uznesenia

11/ Záver