Pozvánka na 9. zasadnutie OZ v Lipovej

Starostka obce Lipová

Číslo: 79/2-2011/9

Lipová, 23. 11. 2011

Pozvánka

 

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej

ktoré sa uskutoční v stredu 30. novembra 2011 o 18. h. v KD Lipová

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenia programu, voľba návrhovej komisie, určenie

zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2/ Kontrola plnenia uznesení z 8. zasadnutia OZ Lipová

3/ Plnenie a úprava rozpočtu obce Lipová k 20. 11. 2011

4/ Tvorba VZN obce Lipová

5/ Poplatky za obcou poskytované služby

6/ Návrh rozpočtu obce Lipová na rok 2012

7/ Stanovisko obce na investičný zámer Bioplynová stanica Lipová 800kW - firma MA Agro

Alfa Meszáros Tvrdošovce

8/ Rôzne

9/ Diskusia

10/ Návrh na uznesenia

11/ Záver

 

Tatiana Ölvecká v. r.

starostka obce

 

Za správnosť: Mgr. Hlavatá