Pozvánka na 33. zasadnutie OZ Lipová

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo: 79/2/2013-33                                                                           Lipová, 28. 10. 2013

 

Pozvánka

 

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

 

33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 4. novembra 2013, t. j. v pondelok, o 17.00 h v KD Lipová

 

Program:

 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, voľba mandátovej

komisie, voľba volebnej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

2/ Kontrola plnenia uznesení z 32. zasadnutia OZ Lipová

 

3/ Voľba hlavného kontrolóra Obce Lipová

 

4/ Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2013 / stav na účte /

 

5/ Správa o uskutočnených investičných zámeroch v roku 2013 / doriešenie zámeru

KD Ondrochov /

 

6/ Žiadosť o prenajatie priestorov – MC NEZBEDKO

 

7/ Prerokovanie projektovej dokumentácie – ENERMONT, s. r. o. – žiadosť

 

8/ Žiadosť o vydanie stanoviska k odstráneniu stavby v k. ú. Mlynský Sek – ŽSR

 

9/ Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/2013 – ARRIVA Nové Zámky, a. s.

 

10/ Rôzne

 

- Nitrava, a. s. – aktuálne informácie o pripravených stretnutiach a začatia činnosti

- Územný plán obce Lipová a Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipová

- ZŠ Lipová - aktuálne informácie

- Bioplynová stanica, p. Meszáros – informácia o prevádzke

- Mikuláš 2013 a Silvester 2013 / informácia o použití finančných prostriedkoch na akcie,

financované z obecného rozpočtu Fašiangy, Deň matiek, Deň detí, Obecný guláš, Stretnutie

jubilantov /

- Program odpadového hospodárstva obce Lipová

 

11/ Príprava na tvorbu rozpočtu na rok 2014

 

12/ Diskusia

 

13/ Prehľad prijatých uznesení a záver

 

Tatiana Ölvecká

starostka obce