Pozvánka na 34. zasadnutie OZ Lipová

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo: 79/2/2013- 34                                                                                                       Lipová, 11. 11. 2013

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

34. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 18. novembra 2013, t. j. v pondelok, o 17.00 h v KD Ondrochov

 

Program:

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, voľba mandátovej komisie, voľba volebnej komisie,

určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2/ Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca OZ

3/ Kontrola plnenia uznesení z 33. zasadnutia OZ Lipová

4/ Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2013

5/ Žiadosť o prenajatie priestorov – MC NEZBEDKO

6/ Oznámenie o doručení petície skupiny obyvateľov obce

7/ Tvorba rozpočtu obce Lipová na rok 2014

8/ Rôzne

9/ Diskusia

10/ Prehľad prijatých uznesení a záver

 

Tatiana Ölvecká

starostka obce