Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 18.03.2014

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Lipová, 13. 03. 2014

Pozvánka

podľa §12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

na požiadanie skupiny poslancov

 

zvolávam

mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 18. marca 2014, t. j. v utorok, o 18.00 h v KD Lipová

 

Program:

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie

zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

2/ Kontrola plnenia uznesení z 37. zasadnutia OZ Lipová

 

3/ Prejednanie a ustálenie jednotlivých bodov /najmä investičných zámerov/ do rozpočtu roku 2014

 

4/ Rôzne

 

5/ Diskusia

 

6/ Prehľad prijatých uznesení

 

7/ Záver

 

Tatiana Ölvecká

starostka obce