Pozvánka na 39. zasadnutie OZ Lipová

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Číslo:79/2/2014-39                                                                           Lipová, 24. 03. 2014

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

39. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 31. marca 2014, t. j. v pondelok, o 17.00 h v KD Lipová

 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie, voľba mandátovej komisie,

určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 

2/ Kontrola plnenia uznesení.

 

3/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013

Predkladá Ing. Petrušková - hlavná kontrolórka Obce Lipová

 

4/ Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014

Predkladá Ing. Petrušková - hlavná kontrolórka Obce Lipová

 

5/ Prejednanie listu PaedDr. Zdenky Depešovej adresovanému OZ - nevybavené z predchádzajúceho zasadnutia

Predkladá PaedDr. Zdenka Depešová

 

6/ Oboznámenie OZ s protokolom NKÚ z výkonu kontroly, vykonanej v obci Lipová v dňoch od 31.01.2014 do 26.03.2014

Predkladá starostka obce

 

7/  Schválenie rozpočtu Obce Lipová na rok 2014

A/ požiadavka Ing. Harmatu o prístupovú komunikáciu k plynovej stanici,

B/ požiadavka p. Kocianovej - lavice do Domu smútku v Lipovej

 

8/ Žiadosti p. Rybára

A/ Rybárova farma, s. r. o. – žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce ku stavbe Bioplynová stanica

B/ Rybárova AGROFARMA, s. r. o. – žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce ku stavbe Bioplynová stanica

C/ František Rybár – žiadosť o záväzné stanovisko obce ku stavbe výkrmu býkov

 

9/ Rôzne

A/ Podnikateľský zámer firmy Bluefire, s.r.o. - "Peletovacia linka Lipová" v areáli firmy AGRO - Alfa Meszáros.

 

10/ Diskusia

 

11/ Prehľad prijatých uznesení a záver

 

Tatiana Ölvecká,v. r.

starostka obce