Pozvánka na 40. mimoriadne zasadnutie OZ Lipová

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Lipová, 8. 4. 2014

Pozvánka

 

podľa §12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

na požiadanie skupiny poslancov

 

zvolávam

40. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 11. apríla 2014, t. j. v piatok, o 17.00 h v KD Ondrochov

 

 

Program:

 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie, voľba mandátovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

2/ Kontrola plnenia uznesení

 

3/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013

Predkladá Ing. Petrušková – hlavná kontrolórka Obce Lipová

 

4/ Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014

Predkladá Ing. Petrušková – hlavná kontrolórka Obce Lipová

 

5/„ Návrh“ Všeobecne záväzného nariadenia obce Lipová č. 2/2014 o umiestňovaní volebných plagátov v obci počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 24. 05. 2014

 

6/ Prejednanie listu PaedDr. Zdenky Depešovej adresovanému OZ – nevybavené z predchádzajúceho zasadnutia

Predkladá PaedDr. Zdenka Depešová

 

7/ Oboznámenie OZ s protokolom NKÚ z výkonu kontroly, vykonanej  v obci Lipová v dňoch od 31. 01. 2014 do 26. 03. 2014

Predkladá starostka obce

 

8/ Schválenie rozpočtu Obce Lipová na rok 2014

A/ požiadavka Ing. Harmatu o prístupovú komunikáciu k plynovej stanici,

B/ požiadavka p. Kocianovej - lavice do Domu smútku v Lipovej

 

9/ Žiadosti p. Rybára

 

A/ Rybárova farma, s. r. o. – žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce ku stavbe Bioplynová stanica

 

B/ Rybárova AGROFARMA, s. r. o. – žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce ku stavbe Bioplynová stanica

 

C/ František Rybár – žiadosť o záväzné stanovisko obce ku stavbe výkrmu býkov

 

10/ Podnikateľský zámer firmy Bluefire, s. r. o. – „ Peletovacia linka Lipová“ v areáli firmy AGRO – Alfa Meszáros.

 

11/ Rôzne

 

12/ Diskusia

 

13/ Prehľad prijatých uznesení

 

14/ Záver