Výstraha pred vznikom požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch

v spolupráci s Obvodným lesným úradom v Nových Zámkoch

 

V Y H L A S U J E

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných a pôdohospodárskych pozemkoch v územnom obvode okresu Nové Zámky od 24. augusta 2011 do  15. septembra 2011.

 

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods.2 zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných a pôdohospodárskych pozemkoch  z a k a z u j e :

 

  • zakladať alebo udržiavať ohne,
  • používať otvorený oheň,
  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
  • vypaľovať porasty bylín, krovie, slamu a iný biologický odpad.

 

Vlastníci a správcovia alebo užívatelia lesných a pôdohospodárskych pozemkov v súvislosti s ochranou lesa a žatevných prác pred požiarom sú podľa § 4 písm.p/ zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 2 a  10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.326/2005 Z.z. zákona o lesoch sú povinní najmä :

 

  • zabezpečovať v lesoch hliadkovú činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia  na určenom  mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou,
  • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad kolesové a pásové traktory, kombajny a strojovú techniku súvisiacu so zberovými a pozberovými prácami.