Oznam k prieskumu trhu dodávateľov

Oznam pre záujemcov, ktorí na trhu dodávajú tovar, uskutočňujú stavebné práce alebo poskytujú služby!

Obec Lipová, ako verejný obstarávateľ v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov posledne zák. č. 58/2011 Z. z. vykonáva prieskum trhu oslovením potencionálnych dodavateľov pre svoje pripravované obecné akcie, schválené obecným zastupiteľstvom v rozpočte na rok 2012. Jedná sa o zákazky s nízkou hodnotou, kde hodnota zadaná verejným obstarávateľom, ktorým je obec Lipová, neprevyšuje sumu 9.999,90 EUR bez DPH pri tovaroch a službách, neprevyšuje 19.999,99 EUR pri prácach. Obec si zvolila tento oznam o pripravovaných akciách ako jednu z viacerých foriem prieskumu trhu. Obec má záujem o zadanie služieb a prác najmä miestnym záujemcom, avšak s dôrazom na primeranú kvalitu a cenu. Záujemci o uvedené zákazky môžu svoje ponuky priniesť osobne na Obecný úrad v Lipovej v každý pracovný deň od 8.00 h do 16.00 h v termíne od 12. 3. 2012 do 15. 4. 2012 alebo písomne, či elektronicky na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Nakoľko sa jedná o zákazky s nízkou hodnotou, obec nebude zasielať odpovede na jednotlivé ponuky, ani uvádzať dôvody neúspešnosti ich ponuky.

Obec Lipová v zmysle princípov verejného obstarávania bude dôsledne uplatňovať a dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti ako aj všetky postupy procesu verejného obstarávania.

Bližšie informácie o konkrétnom rozsahu a termíne pripravovaných akcií získajú záujemci na obecnom úrade.

 

Názov zadávanej zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH v EUR

Výmena okien a dverí v MŠ

7000

Výmena kotlov v MŠ

2000

Výmena okien KD Lipová

3000

Stoková úprava miestnej komunikácie

1000

Bezdrôtový rozhlas

6000

Katafalk do domu smútku

5000

Výpočtová technika – PC, skener a príslušenstvo

 

1000

Nákup mechanizmov – traktor, príves, snehový pluh

 

7000

Osobný automobil - leasing

3500

Úprava betónovej plochy ZŠ + obecné športovisko v areáli ZŠ

 

9000

Autobusová čakáreň pri ZŠ

2000

KD Ondrochov – elektroinštalácie, okná, dvere

 

7000

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v KD Lipová

 

10000