Upozornenie pre daňovníkov a poplatníkov

Obec Lipová ako správca miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upozorňuje poplatníkov a daňovníkov, ktorí si nesplnili svoju povinnosť a neuhradili miestny poplatok za komunálne odpady, daň z nehnuteľností alebo daň za psa na rok 2021 podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, aby tak urobili čo najskôr. Najvhodnejšou formou v súčasnom pandemickom období je uhradiť poplatok a dane bankovým prevodom. Všetky údaje potrebné k bezhotovostnej platbe sú uvedené v rozhodnutí o vyrubení poplatku alebo dane. Ak takáto možnosť nie je, môže sa poplatok a dane uhradiť v pokladni obecného úradu v hotovosti alebo platobnou kartou.