Pozvánka na 41. mimoriadne zastupiteľstvo OZ Lipová

Obecné zastupiteľstvo Lipová

Čsílo:79/2/2014-41                                                                          Lipová, 19. 5. 2014

Pozvánka

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

41. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej,

dňa 22. mája 2014, t. j. vo štvrtok, o 17.30 h v KD Lipová

Program:

 

1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, voľba volebnej

komisie, voľba mandátovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

2/ Kontrola plnenia uznesení zo 40. mimoriadneho zasadnutia OZ Lipová

 

3/ Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2014 a informácia o stave finančných prostriedkov Obce Lipová

k 15. 05. 2014

 

4/ Výber dodávateľov na  zákazky v roku 2014 zverejnených obcou Lipová a prejednaných

komisiou pre verejné obstarávanie a výberové konania na dodávateľov prác, tovarov a služieb pri

OZ Lipová dňa 13. 05. 2014 v KD Lipová

 

-          nákup PC zostáv  a softvéru pre Obecný úrad Lipová

-          oprava stropu a podlahy sály KD Lipová

-          oprava javiska v KD Lipová

 

5/ Zadanie podmienok pre ďalšie zámery, schválené OZ Lipová na rok 2014 a ich zverejnenie

 

6/ Rôzne

 

7/ Diskusia

 

8/ Prehľad prijatých uznesení

 

9/ Záver

 

 

Tatiana Ölvecká

starostka obce