Zber použitého jedlého oleja

Oznamujeme občanom, že dňa 17.03.2012 (t. j. v sobotu) od 09.00 h do 11.00 h za kultúrnym domom v Mlynskom Seku začíname zbierať použitý jedlý olej, ktorý nám prinesiete v akejkoľvek nádobe a my ho prelejeme do obecnej zbernej nádoby. Zber jedlého oleja sa bude robiť pravidelne každý nepárny týždeň v tomto čase.

Regionálny plán práce na rok 2012

ZO SZZ v Lipovej dáva do pozornosti záhradkárom, ale aj ostatným záujemcom nasledovný plán práce regionálneho záhradkárskeho združenia na rok 2012.

Čítať ďalej: Regionálny plán práce na rok 2012

Poriadok bohoslužieb od 12.03 2012 do 18.03.2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 12.03 2012 do 18.03.2012

Oznam k prieskumu trhu dodávateľov

Oznam pre záujemcov, ktorí na trhu dodávajú tovar, uskutočňujú stavebné práce alebo poskytujú služby!

Obec Lipová, ako verejný obstarávateľ v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov posledne zák. č. 58/2011 Z. z. vykonáva prieskum trhu oslovením potencionálnych dodavateľov pre svoje pripravované obecné akcie, schválené obecným zastupiteľstvom v rozpočte na rok 2012.

Čítať ďalej: Oznam k prieskumu trhu dodávateľov

Oznámenie o zámere bioplynová stanica

Obec Lipová oznamuje, že Obvodný úrad Životného prostredia Nové Zámky podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaslal Obci Lipová zámer "Bioplynová stanica Lipová 800 kW" navrhovateľa BPS Lipová 1 s.r.o., M. Bercsényiho 316/28, 941 10  Tvrdošovce.

Obec Lipová, ako dotknutá obec, v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z., informuje verejnosť, že zámer "Bioplynová stanica Lipová 800 kW" je k nahliadnutiu v kancelárii Obecného úradu Lipová, každý pracovný deň v čase od 8.00 h do 16.00 h po dobu 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli.

 

Oznam bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 7.3.2012.

Výsledky volieb do NR SR konaných 10.03.2012 za Obec Lipová

Vážení občania, dňa 10. marca 2012 sa konali voľby do NR SR. Voľby v našej obci mali pokojný priebeh a výsledky volieb za obidva okrsky a to Mlynský Sek a Ondrochov sme úspešne odovzdali odbornému sumarizačnému útvaru Obvodnej volebnej komisie v Nových Zámkoch.

Čítať ďalej: Výsledky volieb do NR SR konaných 10.03.2012 za Obec Lipová

Dôchodcovia nelenia ani v zime

Náš občan p. Ján Cucor prispel pekným článkom o lipovských dôchodcoch do okresných novín Naše novosti - MY, v ktorom opisuje život lipovských dôchodcov, ako sa vo voľnom čase, najmä v zime venujú rôznym záľubám. Konkrétne pán Cucor zhotovuje cirokové metly, o ktoré prejavili záujem aj v zahraničí. Článok pod názvom "Dôchodcovia nelenia ani v zime" si prečítajte tu:

 

Čítať ďalej: Dôchodcovia nelenia ani v zime

Zápis do Materskej školy v Lipovej

Riaditeľstvo Materskej školy v Lipovej

oznamuje rodičom, že

zápis detí na školský rok 2012/2013 sa uskutoční

14. a 15. marca 2012

v budove Materskej školy v Lipovej.

Prípravné zápasy OŠK Lipová + aktualizované výsledky

Zoznam prípravných zápasov OŠK Lipová

+ aktualizované výsledky odohraných zápasov

 

Čítať ďalej: Prípravné zápasy OŠK Lipová + aktualizované výsledky